ေဖေဖၾကီးကို ခ်စ္တယ္ – I love you daddy

ေဖေဖၾကီးကို ခ်စ္တယ္ / I love you daddy

ေတးေရး –  ကုိ ျမတ္လင္း