တူတူေရဝါး

tutuwar

တူတူေရဝါးဝါး၊ လူကေလးနဲ႔ ေမကစား။
အေမ့သားေလး ပုန္းစရာ၊ လက္ဝါးေလးနဲ႔ ကာ။
လက္ဝါးကာ အေပါက္ေသး၊ ေခ်ာင္းလို႔ၾကည့္တယ္ေလး။
မိုးတိမ္ေျပးတဲ့ ေငြေသာ္တာ၊ ေမ့သား တူလွပါ။
အေမ့မွာေတာ့ ကမာၻလား၊ တူေရ တဝါးဝါး။

(မင္းသုဝဏ္)