ဆပ္သြား ဖူးရုံ

ဆပ္သြားဖူးရုံ

ပ်ိဳေလးတို႕အိမ္ဦး

ဆပ္သြားဖူးတဲ့ တစ္ရုံ ႏွစ္ရုံ

ေက်းေတြကအုံ။

မအုံပါနဲ႕ ကိုေရႊေက်း

ပ်ိဳတို႕ေမာင္ ရွင္လိင္ျပန္ေတာ့

နားပန္ဖို႕ေလး။

ပထမတန္း

ေဒါင္းဖတ္စာ

 

Source :  ျမန္မာ့ရိုးရာေရွးကဗ်ာမာ်း-ေရႊအိမ္စည္