ဖိုး၀လုံး

ဖိုး၀လုံး

ဖိုး၀လုံး ဖိုး၀လုံး

ဘာလို႕၀သတုံး

ျပဳံးျပဳံးရႊင္ရႊင္ေနလို႕မ်ား

၀လုံး ၀လား

ဖိုး၀လုံး ဖိုး၀လုံး

ဘာလို႕ျဖဴသတုံး

စိတ္ႏွလုံးေကာင္း ရွိလို႕မ်ား

၀လုံးျဖဴသလား။

ဖိုး၀လုံး ဖိုး၀လုံး။

ဘာလို႕၀ိုင္းသတုံး

ဇြဲကိုသုံးကာက်င့္လို႕မ်ား

၀လုံး၀ိုင္းသလား။

တင္မိုး

အေမ့ေက်ာင္းကဗ်ာမ်ား

Source : ျမန္မာ့ရိုးရာေရွးကဗ်ာမာ်း-ေရႊအိမ္စည္