ေမြးစ ကေလး ေခါင္းရိတ္ မွာလား မရိတ္ ဘူးလား

*ျမန္မာ တ႐ုတ္ အိႏၵိယ ဟိႏၵဴ  မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳး ေပၚမူတည္ၿပီး ေမြးစကေလး ေခါင္းရိတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဓေလ့အရ ဘာသာေရးအရ အယူ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

*ေဆးပညာ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္၍ အခ်က္ (၄) ခ်က္ ေထာက္ျပလိုပါသည္။

(၁) ေမြးစ ကေလး ဦးေရျပားက ပါးသည္။ ေခါင္းရိတ္ လွ်င္ ရွနာလြယ္သည္။

(၂) ရွနာ လွ်င္ ပိုးဝင္ တတ္သည္။ ေမြးစ ကေလး ကိုယ္ခံအား အျပည့္ အဝ မဖြံၿဖိဳး ေသးပါ။ ကိုယ္တြင္း ဝင္လာေသာ ေရာဂါပိုး ကို တိုက္ထုတ္ဖို႔ အား မျပည့္ေသးပါ။

(၃) ကေလးမ်ားက အေအးမိ လြယ္သည္။ ဆံပင္က ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းပိုင္းမွ အပူခ်ိန္ကို မဆံုးရႈံးေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးသည္။

(၄) ဆံပင္ သန္မသန္က ေခါင္းရိတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည္ဟု တထစ္ခ် ေျပာမရပါ။ ဆံပင္ရိတ္လွ်င္ သန္ေသာ သူလည္းသန္သည္။ တခ်ိဳ႕လည္း ဘယ္လို ရိတ္ရိတ္ မသန္ပါ (ေခါင္းရိတ္၍ ဆံပင္သန္လွ်င္ ထိပ္ေျပာင္ သူမ်ား မရွိႏိုင္ပါ)။

*ထို အခ်က္မ်ား ေျကာင့္ ကေလး အသက္ ၃-၄ လမတိုင္မီ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို ဆရာဝန္မ်ားက အားမေပးပါ။

*သို႔ေသာ္ မိ႐ိုးဖလာ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားအရ ရိတ္လိုပါလွ်င္ ကေလးဦးေရျပား မထိခိုက္ေအာင္ ရိတ္ပါ။ ရိတ္ေနစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ၿပီး ဦးေရျပား သန္႔ရွင္းမႈ ရွိပါေစ။

Credit : ေနေနမိုးေဆြ(Child Health Myanmar)