ႏို႕စို႔ ကေလး ေလထုတ္နည္း

feed baby health

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ကေလးတိုင္း မလိုပါ.

-ထုတ္နည္းကို ပံုတြင္ၾကည့္ပါ.

-ငိုခ်ိန္နဲ႔ နိ႔ုစို႔ခ်ိန္တြင္ မ်ိဳေသာေလက ကေလး အစာအိမ္ကို တင္းေစလွ်င္ ႏို႔အန္လြယ္ျခင္း, ေလထိုးျခင္း, က်ိဳ႕ထိုးျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္.

-ႏို႔ဗူးစို႔ေသာကေလးက မိခင္ႏို႔စို႔ေသာကေလးထက္ ေလထုတ္ဖို႔ ပိုလိုေလ့ရွိသည္.

-အႀကိမ္ေရ ႏွင့္ ေလထုတ္ၾကာခ်ိန္က ကေလးတစ္ဦးစီေပၚမူတည္သည္.

-ေလထုတ္ရင္း နိ႔ုအန္ႏိုင္သည္။ ပခံုးေပၚ လက္ကိုင္ပဝါေလး တင္ထားပါ?

Reference: raising children net

 

Credit : ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)