ဘာေသြးေလး ေမြးမွာလဲ!!!

မိဘ တို႕ေသြးသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး A ေသြးျဖစ္ပါက A ေသြး သို႕မဟုတ္ O ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘ တို႕ေသြးသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး B ေသြးျဖစ္ပါက B ေသြး သို႕မဟုတ္ O ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘ တို႕ေသြးသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး AB ေသြးျဖစ္ပါက A ေသြး သို႕မဟုတ္ B ေသြး သို႔မဟုတ္ AB ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘ တို႕ေသြးသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး O ေသြးျဖစ္ပါက O ေသြး သာလ်ွင္ ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ A ေသြး ႏွင့္ B ေသြးျဖစ္ပါက Aေသြး သို႕ B ေသြး သို႕ AB ေသြး သို႔ O ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ A ေသြး ႏွင့္ AB ေသြးျဖစ္ပါက Aေသြး သို႕ B ေသြး သို႕ AB ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ A ေသြး ႏွင့္ O ေသြးျဖစ္ပါက Aေသြး သို႔ O ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ B ေသြး ႏွင့္ AB ေသြးျဖစ္ပါက Aေသြး သို႕ B ေသြး သို႕ AB ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ B ေသြး ႏွင့္ O ေသြးျဖစ္ပါက B ေသြး သို႕ O ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
မိဘႏွစ္ဦး သည္ AB ေသြး ႏွင့္ O ေသြးျဖစ္ပါက Aေသြး သို႕ B ေသြး ေမြးႏိုင္သည္။
အဆင္ေျပပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Picture – Credits to Google.