အစားဂ်ီးမ်ား၍ေကြ်းရခက္ေသာကေလးမ်ား (fussy eaters)

-အစားဂ်ီး မ်ားျခင္းသည္ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မူ၏ ပံုမွန္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
-သင့္ကေလးသည္ က်န္းမာၿပီး ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ ေဆာ့ကစား ေနပါက သူသည္ လံုေလာက္စြာစားထားသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။
-သတင္းေကာင္း တစ္ခုကေတာ့ သင့္ကေလး အရြယ္ႀကီးလာ သည္ႏွင့္အမွ် အစားဂ်ီးမ်ားခ်င္းလည္း ေလ်ာ့နည္း လာပါလိမ့္မည္။
အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕
—————-
-အစာစားခ်ိန္ မ်ားကိုမိသားစု၏ ေပ်ာ္စရာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးပါ။ -တီဗြီ(TV) ကိုပိတ္ပါ။-မိသားစု ဝိုင္းဖြဲ႕၍စားပါ။

-အစား အေသာက္မ်ား အရသာရွိေၾကာင္း ကေလး
အေရွ႕၌ ေျပာ၍ စားေသာက္ျပပါ။

-အစား အေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင္၏ကေလးငယ္ကို အ႐ြယ္အလိုက္ ပါဝင္ခိုင္းပါ။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုေတာ့ မလုပ္ခိုင္းပါနွင့္။

-တစ္ခါတစ္ေလ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ သက္တူ ရြယ္တူ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာ၍စားခိုင္းပါ။

-ကေလးအား ေကၽြးမည့္ အစားအစာကို ဆြဲေဆာင္မူ ရွိေအာင္ အေရာင္မ်ိဳးစံု ၊ပံုသ႑ာန္ မ်ိဳးစံုျပဳလုပ္၍ ပန္းကန္တစ္ခု၌ ထည့္ပါ။

-တတ္ႏိုင္သမွ် ကေလးကို ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္၍ စားေသာက္ခိုင္းပါ။ လိုအပ္မွ သာခံြ႕ေကၽြးပါ။

-သင့္ကေလး သည္ အစားအေသာက္မ်ား ကို မစားဘဲ ကိုင္တြယ္ၿပီး စူးစမ္းျခင္း ၊ေခ်ျဖက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မဆူပါႏွင့္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သူ၏ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအ
စိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

-ကေလး စားေသာက္ေနခ်ိန္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို အစားအစာမ်ား ဖိတ္စဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါက မဆူပါႏွင့္။ ျပံဳး၍၊ ခ်ီးက်ဴး၍သာ ဆက္ဆံပါ။

-အစာဂ်ီးမ်ား၍ စားခ်င္တာ စားပါေစ ဟုဆိုကာ ဘီစကစ္မ်ား၊ အခ်ိဳမ်ားေသာအစားအစာမ်ား၊ အဆီမ်ားေသာအစားအစာမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိေပးစားပါက အဟာရရွိေသာ အစားအစာမ်ားကို ေကၽြးရာ၌ ပို၍ ခက္ခဲ သြားေစတတ္ပါသည္။

-ကေလးကို အစာေကၽြးမရ၍ ကေလး၏အေရွ႕၌ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ္ျခင္း၊ ငိုျခင္း၊ သူတို႔အစာမစားျခင္း အေၾကာင္းကို ကေလးအေရွ႕၌ အျခားလူမ်ား အားေျပာျပျခင္း တို႔သည္အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားကိုပို၍ စိတ္ဝင္စားေစပါသည္။ ဤစိတ္ဝင္စားမူ ကပင္ ၎တို႔ အား အစား အေသာက္မ်ားကို ပို၍ျငင္းဆန္ေစရန္တြန္းအား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။

Rayan ( Child Health Myanmar Page)
Photos : Google