ေမေမ့ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားအေနအထား

ပံုစံ (၁) ေခါင္းေအာက္စိုက္ၿပီး ေမေမ့ေက်ာဘက္ကို မ်က္ႏွာမူျခင္း
-ပံုမွန္အေနအထားျဖစ္ၿပီး သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားရလြယ္ကူသည္။
-ကေလးအမ်ားစုက ဤသို႔ေနသည္။ပံုစံ (၂) ေခါင္းေအာက္စိုက္ၿပီး ေမေမ့ခ်က္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူျခင္း
-ကိုယ္ဝန္ေနာက္ဆံုးပတ္မ်ားတြင္ ေမေမ့ေက်ာဘက္ ျပန္လွည့္ၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္သြားတတ္သည္။
-မလွည့္သြားေသာ္ ေမြးဖြားရ အနည္းငယ္ပိုၾကာေကာင္းၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားႏိုင္ပါသည္။
-ေမြးဖြားစဥ္ မိခင္ ခါးနည္းနည္းပိုနာႏိုင္သည္။

ပံုစံ (၃) ကန္႔လန္႔အေနအထား
-မိခင္၏သားအိမ္ထဲတြင္ ကေလးက ကိုယ္ဝန္ ၇ လ ၈ လထိ သူ႔ဘာသူ လြတ္လပ္စြာ လွည့္ေျပာင္းႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ ၃၆ ပတ္ေလာက္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနဆဲဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္က ကေလးကို ဗိုက္ေပၚမွ လွည့္ေပးဖို႔ႀကိဳးစားမည္။ လွည့္ေပး၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားမရေသာေၾကာင့္ ခြဲေမြးဖို႔ ေသခ်ာစီစဥ္ရပါသည္။

ပံုစံ (၄) ကေလး ေျခေထာက္ (သို႔) တင္ပဆံုက ေမေမ့တင္ပဆံု႐ိုးထဲတြင္ရွိျခင္း
-အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆရာဝန္က ကေလးကို ဗိုက္ေပၚမွ လွည့္ေပးဖို႔ႀကိဳးစားႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေသခ်ာႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး ခြဲေမြးမွ ရပါသည္။

*ဗိုက္ေပၚမွ ကေလးအေနအထား ျပင္ေပးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမရွိက မိခင္ တင္ပဆံု႐ိုးအက်ယ္အဝန္း, သားအိမ္၏ ပံုပန္းသဏၭာန္, ေရမႊာပမာဏႏွင့္ ခ်က္ႀကိဳးအတိုအရွည္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သားဖြားကၽြမ္းက်င္/ သားဖြားအထူးဆရာဝန္ႏွင့္သာ ႀကိဳးစားဖို႔ အၾကံဳျပဳပါသည္။ ကေလးအေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိရန္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo Credits to Healthline

(ဗဟုသုတ မွ်ေဝလိုပါက Share ကို ႏွိပ္၍ မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ Child Health Myanmar Page ကို ကူညီႏိုင္ပါသည္။)