ကေလး အသက္နဲ႔ ရွိသင့္တဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ နဲ႔အရပ္

ကေလး အသက္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္
ေမြးစ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 6.7 – 8.1 ေပါင္ 6.5 – 7.8 ေပါင္
အရပ္ 19.1 – 20.1 လကၼ 18.9 – 19.8 လကၼ

၃ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 13.0 – 15.2 ေပါင္ 11.8 – 14.0 ေပါင္
အရပ္ 23.6 – 24.7 လကၼ 23.0 – 24.1 လကၼ

၆ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 16.2 – 18.8 ေပါင္ 14.8 – 17.5 ေပါင္
အရပ္ 26.1 – 27.2 လကၼ 25.3 – 26.5 လကၼ

၉ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 18.2 – 21.1 ေပါင္ 16.7 – 19.7 ေပါင္
အရပ္ 27.7 – 28.9 လကၼ 27.0 – 28.3 လကၼ

၁၂ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 19.8 – 22.9 ေပါင္ 18.2 – 21.4 ေပါင္
အရပ္ 29.2 – 30.5 လကၼ 28.5 – 29.8 လကၼ

၁၅ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 21.1 – 24.5 ေပါင္ 19.5 – 23.0 ေပါင္
အရပ္ 30.5 – 31.8 လကၼ 29.9 – 31.2 လကၼ

၁၈ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 22.4 – 26.0 ေပါင္ 20.8 – 24.5 ေပါင္
အရပ္ 31.7 – 33.1 လကၼ 31.0 – 32.5 လကၼ

၂၁ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 23.6 – 27.5 ေပါင္ 22.0 – 26.0 ေပါင္
အရပ္ 32.7 – 34.3 လကၼ 32.1 – 33.8 လကၼ

၂၄ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 24.8 – 28.9 ေပါင္ 23.3 – 27.5 ေပါင္
အရပ္ 33.8 – 35.4 လကၼ 33.2 – 34.9 လကၼ

၂၇ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 27.0 – 31.2 ေပါင္ 25.8 – 30.0 ေပါင္
အရပ္ 34.1 – 36.1 လကၼ 33.7 – 35.6 လကၼ

၃ဝ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 27.8 – 32.2 ေပါင္ 26.7 – 31.1 ေပါင္
အရပ္ 35.0 – 37.0 လကၼ 34.6 – 36.6 လကၼ

၃၃ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 28.6 – 33.2 ေပါင္ 27.6 – 32.3 ေပါင္
အရပ္ 35.8 – 37.8 လကၼ 35.4 – 37.4 လကၼ

၃၆ လ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 29.5 – 34.3 ေပါင္ 28.4 – 33.4 ေပါင္
အရပ္ 36.5 – 38.6 လကၼ 36.0 – 38.1 လကၼ

၄ ႏွစ္ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 33.3 – 39.1 ေပါင္ 32.2 – 38.5 ေပါင္
အရပ္ 39.2 – 41.5 လကၼ 38.6 – 41.0 လကၼ

၅ ႏွစ္ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 37.5 – 44.7 ေပါင္ 36.3 – 44.0 ေပါင္
အရပ္ 41.7 – 44.2 လကၼ 41.3 – 43.8 လကၼ

၆ ႏွစ္ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 41.9 – 50.6 ေပါင္ 40.8 – 50.0 ေပါင္
အရပ္ 44.2 – 46.9 လကၼ 43.9 – 46.7 လကၼ

၇ ႏွစ္ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 46.5 – 56.8 ေပါင္ 45.6 – 56.6 ေပါင္
အရပ္ 46.6 – 49.5 လကၼ 46.5 – 49.4 လကၼ

၈ ႏွစ္ က်ား မ
အေလးခ်ိန္ 51.5 – 63.6 ေပါင္ 50.9 – 64.3 ေပါင္
အရပ္ 48.9 – 52.0 လကၼ 48.8 – 51.9 လကၼ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ