ကေလးမ်ားအတြက္ လိုုအပ္ေသာအိပ္ခ်ိန္

သားဦးေမြးဖြားမည့္ မိခင္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆံုုး ေမးခြန္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အသက္အရြယ္အလိုုက္ လိုုအပ္ေသာ အိပ္ခ်ိန္ဇယားကိုု ေဖာ္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။ ရင္ေသြးငယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းအတြက္ အနည္းငယ္ကြဲျပားျခားနားမႈ ႐ွိႏိုုင္ပါတယ္။ လိုုအပ္ခ်က္သည္ မိမိရင္ေသြးအတြက္ အိပ္ခ်ိန္အပိုုအလိုုႏွစ္နာရီး ခန္႕ထား၍ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုုင္ပါတယ္။
မိဘမ်ား၏ ေခါင္းထဲတြင္ စြဲက်န္ရမည္မွာ မိမိရင္ေသြးငယ္အတြက္ အိပ္ခ်ိန္မ်ားစြာ လိုုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ညသန္းေခါင္ (၁၁) နာရီ (၁၂) နာရီ အထိအိပ္ရန္ ျငင္းဆိုုရျခင္းမွာ မအိမ္ခ်င္၍မဟုုတ္ပဲ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
(က) ရင္ေသြးငယ္သည္ ခရီးသြားေသာအခ်ိန္မွာ ကားေပၚတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့႐ွိပါသလား။
(ခ) မိမိရင္ေသြးငယ္အား မနက္တိုုင္းနီးပါး အိပ္ယာမွ ႏိႈးေနရပါသလား။
(ဂ) ရင္ေသြးငယ္ကိုု ေန႕ခင္းပိုုင္းၾကည့္ရသည္မွာ အလြန္အမင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာပံုုစံ စိတ္တိုု စိတ္ဆိုုးၿပီး တစ္ေနကုုန္ ဂ်ီက်ေသာ ပံုုစံျဖစ္ေနပါသလား။
(ဃ) တခ်ိဳ႕ေသာ ညမ်ားတြင္ ကေလးငယ္သည္ အိပ္ခ်ိန္မတိုုင္ခင္ ေခြကနဲ အိပ္သြားျခင္း၊ ထိုုးအိပ္သြားျခင္း ေတြ႕ရပါသလား။
အထက္ပါ ေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖဟာ ဟုုတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုုရင္ သင့္ရင္ေသြးငယ္အတြက္ အိပ္ခ်ိန္ဟာ လက္႐ွိအခ်ိန္ထက္ ပိုုမိုုလိုုအပ္ေနျခင္းကိုု ျပသျခင္း ျဖစ္၍ သင့္ရင္ေသြးအတြက္ ေလ်ာ္ကန္ဆီေလ်ာ္ေသာ အေကာင္းဆံုုး အိပ္ခ်ိန္ အေလ့အက်င့္ကိုု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိပ္ေရး၀ေသာ ကေလးငယ္ဟာ ေတာက္ပေသာ မ်က္လံုုး၊ ေဖာင္းကားျပည့္တင္းေသာ အသားအေရမ်ားကိုု မုုခ် ပိုုင္ဆိုုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ အိအိခင္ (ကေလး)