သားသား မီးမီးတို႕ကို အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ျခားျပီးမွ ေမြးပါ!!!

ကေလးမ်ားကိုျပဳစုရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ ဂရုစိုက္မွဳေပးႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ား အာဟာရမလံုေလာက္မွဳေၾကာင့္ ေပါင္ခ်ိန္နည္းျခင္း ၾကံဳလွီေသးေကြးျခင္းမ်ားသည္ သားဆက္ျခားမွဳ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ေရာဂါျဖစ္ႏွဳန္းလည္း မ်ားျပားသကဲ႕သို႔ အေသအေပ်ာက္လည္းမ်ားေပသည္။ ၾကီးျပင္းလာေသာအခါတြင္လည္း ေရာဂါမ်ိဳးစံုမၾကာခဏျဖစ္ပြားျခင္း သက္တမ္းတိုျခင္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျပန္သည္။

ကေလးေမြးဖြားႏွဳန္းမ်ားသည့္ ေမေမတို႕အဖို႕လည္း အာဟာရမျပည့္ဝမွဳေၾကာင့္ လမေစ့ ေပါင္မျပည့္ေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားေမြးဖြားလာႏိုင္ေသးသည္။

ဒါတင္မက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရေသာမိဘမ်ားအဖို႕လည္း လူမွဳစီးပြား အဆင္မေျပျခင္း ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးပင္ပန္းျခင္းတို႕ခံစားရျပန္သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ သားဆက္ျခားျခင္းမွာ မိဘမ်ားအတြက္သာမက သားသား မီးမီး တို႔အတြက္လည္း အထူးအက်ိဳးရွိေစမည့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ထို႕ျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႕မွဳကို ကုစားရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေရးအၾကီးဆံုး အခ်က္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္

၁။ သားဆက္ျခားရန္မွာ ေမေမ ေဖေဖတို႕အတြက္ေရာ သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ပါ အေရးအၾကီးဆံုးကိစၥဟု မွတ္ယူပါ။

၂။ ႏို႔တိုက္ေနလ်ွင္ သားသမီးမရႏိုင္ေသးဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း မေသခ်ာပါ။

၃။ ကေလးေမြးဖြားရာေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ သားဆက္ျခားျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္ရွိပါက ေသခ်ာစြာနားေထာင္ပါ။
မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မည့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

၄။ နီးစပ္ရာေဆးရံု ေဆးခန္းသို႕သြားေရာက္ကာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ သင့္ေလ်ာ္မည့္နည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ပါ။
အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Photo – Credits to Google.