ကေလးေတြကို DOTS (TB ေဆး) တိုက္ေကၽြးေနတယ္ဆိုရင္

TB ေဆးတိုက္ေကၽြးေနတဲ႔ ကေလးကို ရက္ခ်ိန္း အတိအက်အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနကို ျပန္ျပဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမယ္႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚလိုက္ၿပီး ေဆးပမာဏကို လိုတိုး ပိုေလ်ာ႔ လုပ္ေပးရတာျဖစ္လို႔ မျဖစ္မေန ျပန္လာျပဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကလည္း ေသေသ ခ်ာခ်ာရွင္းျပၿပီး ကေလးအုပ္ထိန္းသူမ်ား ကလည္း အတိအက် လိုက္နာၾကဖို႔ Flemex က တိုက္တြန္းပါတယ္။