ျဖည့္စြက္စာႏွင့္ဒြိဟမ်ား

ျဖည့္စြက္စာ ကို ၄ လ စမယ္/ ၆ လထိေစာင့္မယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေရရာတဲ့ စိတ္ေလးျဖစ္ေနမယ္ဆို ဤ စာဖတ္ၾကည့္ပါ။

စာေရးသူအၾကံျပဳလိုတာက ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ၆ လလံုးလံုး မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းတိုက္ေကၽြးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းေဆးရံုမ်ားနဲ႔ ေဝးလံတဲ့အရပ္ေတြဆို ဒီအၾကံျပဳခ်က္ကပိုစိတ္ခ်ရပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္ၿပီး ကေလးအထူးကုနဲ႔ အလွမ္းမေဝးရင္ေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေလ်ာက္ ကိုယ့္ဆရာဝန္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ပင္ၿပီး ၄ လေက်ာ္ရင္ စသင့္မစသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုး ၂ ခ်က္က
(၁) ၄ လေအာက္ကို အစာမေကၽြးပါနဲ႔။ ႏို႔တိုက္ပါ။
(၂) ျဖည့္စြက္စာ စတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏို႔ဆက္တိုက္ပါ။

=========================

အေသးစိတ္ သိလိုမွ ဆက္ဖတ္ပါ။

ျဖည့္စြက္စာ ဘယ္အခ်ိန္စေကၽြးရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိခင္မ်ားမွာ မေရရာမေသခ်ာတဲ့စိတ္ေလးမ်ားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ “ကေလးဆရာဝန္က ကၽြန္မကို ၄ လမွာစခိုင္းပါတယ္”, “မဟုတ္ဘူး ၆ လမွ စရပါတယ္ ကေလးဆရာဝန္ပဲ ေျပာတာပါ” စသည္ျဖင့္ ျငင္းခုံဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပညာေပးစာ ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္မ်ားလဲ ကေလးမိခင္ကို စိတ္ဒြိဟမျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္စြက္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳတဲ့အခါ ကိုယ္ေပးတဲ့အၾကံေပၚမူတည္ၿပီး ရွင္းျပႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါမယ္။

ကမ႓ာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ စံျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ အၾကံေပးခ်က္က ၆ လေအာက္ကေလးကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးထဲတိုက္ရမယ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ဦးေဆာင္ ေနရတဲ့အတြက္ အားလံုးတစ္သားထဲျဖစ္ေအာင္ တိက်တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္ရတာပါ။ ၆ လဆိုတာ က်န္းမာတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အစာမ်ိဳျခင္း, အစာခ်က္ျခင္း အဆင္စေျပခ်ိန္ျဖစ္လို႔ပါ။

ေဆးပညာသုေသတနမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနေသာ ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ကေလးေဆးရံုမ်ားက ျဖည့္စြက္စာကို ၆ လဝန္းက်င္ (၄ လမွ ၆ လအတြင္း) မွာ စႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သူတို႔ထည့္စဥ္းစားတဲ့ အခ်က္က ကေလးေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဖြံၿဖိဳးမႈျခင္းမတူတဲ့ အတြက္ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားဟာ ၄ လေက်ာ္လို႔ အစာကို စိတ္ဝင္စားမႈျပရင္/ ေခါင္းေထာင္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအေပၚပိုင္းမတ္ႏိုင္ရင္/ အစာမ်ိဳရာမွာ အခက္အခဲမရွိရင္ စတင္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုတာပါ။

ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထည့္စဥ္းစားၾကတဲ့ အခ်က္ေတြက ေကၽြးတဲ့အစားအေသာက္က မသန္႔ရွင္းရင္ ၆ လေအာက္ကေလး ဝမ္းေလွ်ာၿပီး အသက္ဆံုးရွံုးမယ္ဆိုတာကို ေတြးပူၾကျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၂၀၁၆ ေမလမွာ ဒီကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳဖို႔ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ထိပ္သီးညီလာခံလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ကေလး ၄ လေက်ာ္လို႔ အစာစားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပံုပၚရင္ စတင္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း, လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး, က်န္းမာေရးအသိပညာ, ရရွိႏိုင္တဲ့ ေဆးကုသဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို အေျခခံၿပီး သီးသန္႔လုပ္ထားတဲ့ သုေတတန မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ကို အဓိက လိုက္နာႏိုင္ပါတယ္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference: https://www.mcri.edu.au/news/great-result-infant-feeding-guidelines