ကေလး ေရျမႊာ အေၾကာင္းႏွင့္ ေရျမႊာနည္းျခင္း အႏၱရာယ္

ကေလးေရျမႊာသည္ ကုိယ္ဝန္အား ထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အရည္အိတ္အတြင္းရွိ အရည္ၾကည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ထုိေရျမႊာသည္ ကေလးႏွင့္ မိခင္အၾကား အစာအာဟာရမ်ား၊ ေရမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးရာတြင္ ကူညီေပးေသာ အရည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိေရျမႊာသည္ ကုိယ္ဝန္လအနည္းငယ္အတြင္းက ပင္ စတင္ရွိျပီး ကုိယ္ဝန္ ၁၁ ပတ္ ရွိသည့္အခါတြင္ ကေလးသည္ ထုိေရျမႊာအား မ်ိဳခ်ျပီး က်င္ငယ္မ်ားလည္း ထုိေရျမြာအတြင္းသုိ႔ပင္ စြန္႔ေလ့ရွိပါသည္။ ကုိယ္ဝန္ ၃၄ ပတ္တြင္ ေရျမႊာသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ 800 ml ေလာက္ရွိပါသည္။

လုိအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားရရွိေအာင္ Share လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကုသိုလ္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

ေရျမႊာသည္ဘာေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း။

၁။ကေလး ၾကီးထြားဖုိ႔ ဆိုလွ်င္ ေရျမႊာေကာင္းေကာင္းရွိမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၾကီးထြားလုိ႔ ရတာပါ။ အထူးသျဖင့္ အရုိးႏွင့္ ၾကြက္သား မ်ား ၾကီးထြားဖို႕ ကေလးအား ခ်ဳပ္တည္း မထားရန္ လုိအပ္သလုိ ေရျမြာလံုေလာက္ေအာင္ ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရျမႊာနည္းေနေသာ ကုိယ္ဝန္မ်ားသည္ ၾကီးထြားမႈ ေႏွးျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၂။ေရျမႊာသည္ ကေလး၏ အဆုတ္ပံုမွန္ ၾကီးထြား အလုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ရင္ေသြးေလးသည္ မေမြးဖြားခင္အထိ ေရျမြာအား ရွဴသြင္းျပီး ေရျမြာအား ျပန္လည္ ရွဴထုတ္ကာ အသက္ရွဴသကဲ့သုိ႔ ေလ့က်င့္ေနသည့္အတြက္ အဆုတ္ၾကီးထြားမႈအား အားေပးပါသည္။ ေရျမႊာနည္းျပီး အဆုတ္ပံုမွန္ ၾကီးထြားျခင္းမရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားသည့္အခါတြင္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း၊ ျပာျခင္း စေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၃။ထုိ႔အတူ ကေလးသည္ ထုိ ေရျမႊာအား အျမဲမ်ိဳခ်ေနသည့္အတြက္ ကေလး၏ အစာအိမ္ႏွင့္ အစာေျခ စနစ္အား ဖြံ႕ျဖိဳးရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
၄။ေရျမြာသည္ ရင္ေသြးေလး၏ အပူခ်ိန္အား အသင့္ေတာ္ဆံုး အပူခ်ိန္အား ထိန္းညွိေပးထားပါသည္။
၅။မိခင္ အား အျပင္မွ တစ္ခုခု ထိခုိက္မိလွ်င္လည္း ေရျမႊာသည္ ကေလးအား ထိခုိက္မႈ မရွိေအာင္ ကာကြယ္ ေပးထားပါသည္။

ေရျမြာနည္းျခင္း

ကေလးေရျမြာနည္းျခင္း ရွိမရွိအား Ultrasound ရုိက္ျပီး တုိင္းတာပါသည္။ Amniotic Fluid Index (AFI) သည္ ေရျမြာလံုေလာက္စြာ ရွိမရွိတုိင္းတာ ေသာ အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါသည္။ Ultrasound ရိုက္ျပီး တုိင္းတာသည့္အခါတြင္ အညႊန္းကိန္းသည္ 5cm ႏွင့္ 25cm ၾကား ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 5cm ထက္နည္းေသာ ကုိယ္ဝန္မ်ားအား ေရျမြာနည္း သည္ ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

ေရျမြာနည္းျခင္းအား ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

၁။အခ်င္းသို႔ ေသြးသြားနည္းျခင္း (ကုိယ္ဝန္ဆိပ္တက္ေသာ မိခင္မ်ား၊ ေသြးတုိးရွိေသာ မိခင္မ်ား၊ အခ်င္းကြာေသာ မိခင္မ်ား တြင္ ကေလးသို႔ အစာအာဟာရမ်ားပို႔ေဆာင္ ေပးေသာ အခ်င္းမွ ေသြးသြားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရျမြာနည္းျခင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။)
၂။ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တြင္ မေသာက္သံုးသင့္ေသာ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးျခင္း (ACEI ဟုေခၚေသာ ေသြးေပါင္က်ေဆး၊ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအခ်ိဳ႕)
၃။ကုိယ္ဝန္ လေစ့ေနေသာ္လည္း မေမြးဖြားေသးေသာ ကေလးမ်ား
၄။ကေလးၾကီးထြားမႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိျခင္း (ဥပမာ ကေလး ေက်ာက္ကပ္ေကာင္းမြန္စြာ မၾကီးထြားျခင္း)
၅။Intrauterine Fetal Growth Restriction (IUFR) ေခၚ ကေလး ဖြံ႕ျဖိဳးၾကီးထြားမႈ ေနာက္က်ျခင္း
၆။အျခားေသာ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း
၇။အခ်ိန္မတုိင္ခင္ ေရျမႊာေပါက္ျခင္း

ေရျမြာနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

၁။ကေလးေသဆံုးျခင္း၊ ကေလး အေသေမြးျခင္း
၂။ကေလးၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေႏွးျခင္း
၃။လက္မ်ား၊ေျခေထာက္မ်ား၊ ၾကြက္သားမ်ားေကာင္းစြာမဖြံ႕ျဖိဳးပဲ ပံုစံမမွန္ျဖစ္ျခင္း
၄။အဆုတ္ေကာင္းစြာမဖြံ႕ျဖိဳးျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလာသည့္အခါတြင္ အသက္ရွဴရခက္ခဲျခင္း
၅။ပံုမွန္ေမြးဖြားျခင္းကုိ ကေလးမွ မခံႏုိင္ပဲ ဗုိက္ခြဲေမြးရျခင္း

ေရျမြာနည္းျခင္းအား မည္သို႔ ၾကိဳတင္သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

ကေလးေရျမြာနည္းျခင္းအား Ultrasound မရုိက္မခ်င္း သိရွိႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ကေလးအလႈပ္နည္းျခင္း၊ ဗိုက္မွာ ရွိသင့္သေလာက္မရွိဘဲ ေသးေနျခင္း တုိ႔အျပင္ အျခားေသာ သိရွိႏုိင္ေသာ နညး္လမ္းမ်ားမရွိပါ။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားမွာလည္း တိက်ေသခ်ာမႈမရွိပဲ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Ultrasound ရုိက္ကူးျခင္းသည္ ေရျမြာနည္းျခင္းအား သိရွိႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ Amniotic Fluid Index (AFI) သည္ ေရျမြာလံုေလာက္စြာ ရွိမရွိတုိင္းတာ ေသာ အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါသည္။ Ultrasound ရိုက္ျပီး တုိင္းတာသည့္အခါတြင္ အညႊန္းကိန္းသည္ 5cm ႏွင့္ 25cm ၾကား ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

-ပံုမွန္ ၁ လျခားတစ္ခါ Ultrasound ရိုက္ျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

-အခ်င္းေသြးအေရာက္နည္းျခင္းျဖစ္ေစေသာ ေသြးတုိးရွိေသာမိခင္မ်ားအတြက္ အခ်င္းေသြးလံုေလာက္စြာ ရရွိမရွိအား ခ်က္ၾကိဳးအား Doppler Ultrasound ရုိက္၍ တုိင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

-ေရျမြာနည္းျခင္းအား ေတြ႕ရွိပါက သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသျပီး ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းအား ရွာေဖြကာ ေစာလ်င္စြာ ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္။