ဘယ္လို မိဘမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမလဲ

(၁) အာဏာရွင္ မိဘ

အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ စည္းကမ္းမ်ား တင္းက်ပ္စြာခ်မွတ္သည္။ မိဘ မႀကိဳက္တာ မလုပ္ရ၊ မိဘေျပာလွ်င္ နာခံရမည္။ မိဘကို ျပန္မေျပာရ။ မိဘမႀကိဳက္တာလုပ္မိလွ်င္အျပစ္ေပးခံရမည္။ မိဘက သူတို႔စကားနားေထာင္မႈကို အဓိက လိုလားသည္။

🔺ထိုမိဘမ်ား၏ ကေလးက ဘဝတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ေကာင္း ေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္ ကေလး၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အားနည္းတတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျပည့္အဝ မခံစားရ။ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည္။ လူမႈေရး အားနည္းတတ္သည္။

(၂) အလိုလိုက္လြန္းေသာ မိဘ

စည္းကမ္းခ်မွတ္ခဲသည္။ ကေလးကို ေပ်ာ္သလိုထားသည္။ ကေလး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာသည္။ ကေလးကို သူငယ္ခ်င္းေပါင္းေပါင္းသည္။

🔺ထိုမိဘမ်ား၏ ကေလးက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းသည္။ အသက္တူကေလးေလာက္ ေက်ာင္းစာ မလိုက္ႏိုင္။ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဝတြင္ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။

(၃) ကေလးႏွင့္ မေရာေသာ မိဘ

အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက သားသမီးႏွင့္ အေရာမဝင္။ ဖာသိဖာသာေနတတ္သည္။ သားသမီး၏ ဆႏၵ၊ သားသမီး၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အားသာခ်က္ကို မစူးစမ္းသလို သားသမီး၏ အားနည္းခ်က္
ကိုလည္း မသိပါ။ သားသမီးကိုလည္း လမ္းမျပပါ။

🔺ထိုမိဘမ်ား၏ ကေလးက ရြယ္တူကေလးထက္ အရည္အခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရည္ နိမ့္က်တတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိတတ္။ ဘဝတြင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစစအရာရာ အဆင္ေျပဖို႔ ခက္ခဲသည္။

(၄) အားေပးပ်ိဳးေထာင္ေသာ မိဘ

လိုအပ္သည့္စည္းကမ္းခ်မွတ္သည္။ စည္းကမ္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ကေလး လက္ခံေအာင္ ရွင္းျပသည္။ ကေလး စည္းကမ္းေဖာက္လွ်င္ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကိုကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

🔺ထိုမိဘမ်ား၏ ကေလးက ေအာင္ျမင္မႈကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အတူ ပိုင္ဆိုင္ရယူႏိုင္ၾကသည္။

မိဘမ်ား၏ ကေလး အုပ္ထိန္းမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာ၍ စိတ္ပညာရွင္ ၂ ဦးက အုပ္စုေလးမ်ိဳးခြဲၾကသည္ကို အေျခခံ၍ ေရးသားေပးပါသည္။

Reference-Psychologists Diana Baumrind 1960s, Maccoby & Martin 1983.

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photos Credit to Google
#parentingstyles
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.com