ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ မူးေ၀ျခင္းအေၾကာင္း

သဘာဝအတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္္တာျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္္တာျဖစ္ေစ မူးေနာက္ေနာက္ ျဖစ္္တာကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတိုင္းခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလကၡဏာဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ႔အသက္ ေတြ႐ွဴမိရင္္ ပို၍ဆိုးရြားလာႏိုင္ပါတယ္။