ဗိုက္ဗိုက္တို႕ေရ ဘာျဖစ္ျဖစ္စားရမယ္ေနာ္…

ကိုယ္ဝန္ကာလ(၁) လသာသာမွာ သေႏၶသားေလးရဲ႕ အေရးၾကီးအစိတ္အပိုင္းေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးေနတာျဖစ္လို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔ စားခ်င္စိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ အာဟာရေကာင္းေတြစားေပးဖို႔ အၾကံျပဳပါရေစ။