ေမေမဉာဏ္ေကာင္းမွ သားသမီးေတြလည္း ဉာဏ္ ေကာင္းမယ္

အေဖ့ဆီက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇက်ေတာ့ ဘာမွမထူးဘူး။

မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဟာ ေမြးဖြားလာမယ့္ ကေလးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးနဲ႔ ထက္ျမက္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးတယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆုိလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဆုိင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေတြဆီ ထုတ္လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဆုိင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြကို X ခ႐ိုမိုဇုမ္းေတြက သယ္ေဆာင္ေပးရလို႔ပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာက အဲ့ဒီအရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး႐ွိၿပီး အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ တစ္ခုသာ ႐ွိပါတယ္။

ဖခင္ဆီက ရလာတဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဆုိင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြဟာလည္း အလိုအေလ်ာက္ ဓာတ္ျပယ္သြားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ယံုၾကည္ၾကတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးထားတဲ့ ၾကြက္ေတြကို မိခင္ဘက္က မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ပိုထည့္သြင္းေပးၿပီးေနာက္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ စမ္းသပ္ေလ့လာၾကည့္ရာမွာ ယင္းမ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြက ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဦးေခါင္းမွာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္မွာေတာ့ အနည္းငယ္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႐ွိတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဖခင္ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကို ထိုးသြင္းေပးၾကည့္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုလာၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကေတာ့ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

ၾကြက္ရဲ႕ဦးေႏွာက္က မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ၆ ေနရာဆီကို မိခင္မ်ိဳးရိုးဗီဇ သို႔မဟုတ္ ဖခင္မ်ိဳးရိုးဗီဇ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ တိတိက်က် ထိုးသြင္းၿပီး ထပ္မံ ေလ့လာခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ယင္း ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ မတူညီတဲ့ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကေလးျဖစ္သူဟာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပိုင္းဆုိင္ရာကို မိခင္ထံမွ အေမြဆက္ခံတာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

လူေတြဟာ ၾကြက္ေတြနဲ႔ေတာ့ တူမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဂလတ္စကိုၿမိဳ႕က သုေတသီေတြဟာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပိုင္းစြမ္းရည္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ လူေတြနဲ႔ ပိုနီးကပ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အသက္ ၁၄ နွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ ၁၂၆၈၆ ဦးကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြဟာ IQ ပိုင္းဆုိင္ရာမွာ မိခင္ရဲ႕အေမြကို ဆက္ခံရရွိတယ္လို႔ပဲ ယံုၾကည္ၾကဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြကပဲ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို သတ္မွတ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၄၀ % မွ ၆၀% အထိသာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။