ကေလးလိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အရုပ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား ေစာ္ကားခံရမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မလား

baby_sex_doll_b

မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကထဲက ကေလးလိင္ေဖ်ာ္ေျဖအရုပ္ ၁၂၃ ခုကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ေသာ အမႈတစ္ခု ျဗိတိန္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးပါသည္။ အလားတူ အမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ NSPCC ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူကေတာ့ ယခုလုိကေလး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အရုပ္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သုိေသာ ကိစၥ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကုိ ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစသေရာင္ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ေတာ့ မ်ားေၾကာင္းေျပာပါသည္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ယင္းကေလး မ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ အရုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အလြန္စက္ဆုပ္စရာ ေကာင္းျပီး အသံုးျပဳေနၾကျခင္းသည္ ကေလးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေစာ္ကား ခံရမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥမရွိေၾကာင္း မေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားကုိသာ ဦးတည္ေနေသာေၾကာင့္ NSPCC မွ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား သံုးစဲြသူမ်ား အားလံုးကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္သက္မွတ္လုိေၾကာင္း ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္မ်ားကို တုိင္တြန္း ထားေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ ဇြန္လ အထိ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကေလးလိင္အရုပ္တင္သြင္းသူ ၇ ဦး တြင္ ၆ ဦးတြင္ မသင့္ေတာ္ေသာ ပံုစံ ကေလး ပံုမ်ားရွိၾကျပီး ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ဖမ္းဆီးရမိ ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ ့မွ BBC ကို ေျပာၾကားရာမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စည္းၾကပ္ဖုိ ့ဥပေဒ အေရးတၾကီး လုိအပ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အရုပ္မ်ား သံုးစြဲၾကေသာ သူမ်ားသည္လည္း ပထမ ကေလးအရုပ္ျဖင့္ ေက်နပ္ေနေသာ္လည္း ထိုမွ တစ္ဆင့္ တကယ့္ကေလးကုိ ျပဳက်င့္ခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ အရုပ္မ်ား သံုးစြဲ ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ျဖဴးခြင့္ ေပးေနျခင္းသည္ ကေလးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရာ လံုး၀ မေရာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ကေလးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ ့မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

အယ္ဘက္ (Albert ) ဆုိသူ ကေလး လိင္ဆက္ဆံေသာ အရုပ္သံုးစြဲသူ တစ္ေယာက္က သတင္းဌာနကုိ စာေရးသားေပးပုိ႔ရာမွာ သူကဲ့သို႔ ကေလးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံလုိစိတ္ ရွိသူမ်ားဟာ ယခုကဲ့သုိ အရုပ္ကုိ သုံးစြဲခြင့္ ရသင့္ေၾကာင္း သူတုိ ့စိတ္ဆႏၵကုိ ေျဖေဖ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ဖုိ အတြက္ ကေလးလိင္ အရုပ္သည္ အသံုး၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းက သူ႔အရုပ္ကုိ Umeko လုိ ့နာမည္ေပးထားျပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး အရုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကဲ့သုိ ့ကေလးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း စိတ္၀င္စားျခင္းရွိေသာသူ အားလံုး၏ စိတ္ကုိ တတ္အပ္ မသိေသာ္လည္း သူအေနႏွင့္ အရုပ္ျဖင့္ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ျခင္းဟာ ကေလမ်ားကုိ ကာကြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားေပးပုိ႔ ခဲ့ပါသည္။

စိတ္ပညာရွင္မ်ား ဥပေဒပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ခ်က္ကိုစလုိ ဘက္ကီးယား

ႏုိင္ငံ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမႈအရ အရုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးျခင္းဟာ မႈခင္းျဖစ္ေပၚမႈႏႈန္းကုိ

သက္ေရာက္မႈမရွိ ေၾကာင္းေတြ ့ရွိရပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ကေလးလိင္ရုပ္မ်ားကုိ သံုးစြဲ

ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးျခင္းဟာ  ဥပေဒအရ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္စိတ္၀င္စားမႈကုိ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးသလုိ

ျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကသည္။

Credit: www.ibtimes.co.uk