ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ သြားကိုက္သြားနာ

အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ သြားဖံုးေသြးယိုတာေတြ၊ အံသြားေခ်ာင္လာတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးက လမေစ့ဘဲ ကေလးေမြးတာေတြ၊ ေမြးလာတဲ့ ကေလး ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္တာေတြ ျဖစ္ေစတတ္တာမို႔ ကိုယ္ဝန္မယူခင္ကတည္းက သြားက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ရမယ္ေနာ္။