အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာကေလး ေဟာက္ျခင္း ****************

အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ကေလး ၁၀၀ တြင္ ၂၀ ေလာက္က ေဟာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလး ၁၀၀ တြင္ ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္ သာျပႆနာရွိသည္။

(၁) ေဟာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

အိပ္ေပ်ာ္သြားစဥ္ ဦးေႏွာက္မွ အနားယူသြား၍ လည္မ်ိဳ/ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းမွ ႂကြက္သားမ်ား ပံုမွန္ေတာင့္တင္းမႈ ေလ်ာ့သြားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႂကြက္သားမ်ားက အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းက်ယ္ေအာင္ ေထာက္မ မထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းက ပံုမွန္ထက္ က်ဥ္းသြားသည္။

ရႉလိုက္ေသာေလက က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းထဲ တုန္ခါမႈႏွင့္ ဝင္သြား၍ ေဟာက္သံထြက္ေပၚသည္။

ကေလးမ်ားတြင္ အာသီးႏွင့္ ပသိႀကီးျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပိုက်ဥ္းႏိုင္သည္။ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၇ ႏွစ္ၾကားတြင္ အာသီးမ်ား ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။

ေမး႐ိုးအလြန္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကလည္း အိပ္ေပ်ာ္စဥ္ ေဟာက္သည္။

(၂) အိပ္ေနစဥ္ ပါးစပ္ႏွင့္ အသက္ရႉျခင္း
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းက်ဥ္း၍ ေဟာက္ေသာကေလးမ်ားက ႏွာေခါင္းမွ ရႉမဝ၍ ပါးစပ္ဖြင့္၍ အသက္ရႉသည္။

အခ်ိဳ႕ေမြးကင္းစမ်ားက ႏွာလမ္းေၾကာင္း မဖြ ့ံၿဖိဳးေသး၍ ပံုမွန္ထက္က်ဥ္းၿပီး ပါးစပ္ႏွင့္ အသက္ရႉႏိုင္သည္။

(၃) ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေဟာက္ေရာဂါ
(Obstructive Sleep Apnea)
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

အိပ္ေနစဥ္ ေဟာက္ေသာကေလးမ်ား၊ ပါးစပ္ဖြင့္ၿပီး အသက္ရႉေသာကေလးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားကို သတိထားမိပါက နားႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္းဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆး ေဆြးေႏြးပါ။

(၁) အိပ္ေနစဥ္ မၾကာခဏ အသက္ရႉ ခဏ ရပ္သြားျခင္း
(၂) အိပ္ေနစဥ္ ရာသီဥတုမပူဘဲ ေခၽြးထြက္မ်ားၿပီး ဂဏာမၿငိမ္လႈပ္ရွားျခင္း
(၃) အိပ္ေနစဥ္ အစာနင္သလို ႐ုတ္တရက္ မၾကာခဏ ေခ်ာင္းထဆိုးျခင္း
(၄) အစာမ်ိဳတိုင္း အခက္အခဲရွိျခင္း
(၅) ႏွာေခါင္းအၿမဲပိတ္ေနျခင္း
(၆) အစားနည္းၿပီး ႀကီးထြားမႈ ေႏွးျခင္း
(၇) ကေလးႀကီးမ်ား မနက္အိပ္ရာထတိုင္း ေခါင္းကိုက္ျခင္း
(၈) ကေလးႀကီးမ်ားက ေခါင္းအံုး ၂-၃ လံုးျမင့္မွ အိပ္ႏိုင္ျခင္း
(၉) တစံုတရာကို အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားရွိျခင္း၊ စာသင္ရခက္ခဲျခင္း
(၁၀) ေန႔ဘက္တြင္ အၿမဲ ပင္ပန္းပံုေပၚၿပီး မလန္းဆန္းျခင္း

(၄) ေရာဂါကို ကုသျခင္း
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

အထက္ပါလကၡဏာမ်ားတြဲရွိလွ်င္ အိပ္ေနစဥ္ ေအာက္စီဂ်င္ လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္းကို ၫႊန္ျပေန၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ေရာဂါျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြကုသရမည္။ ဥပမာ
– ႏွာေခါင္းအၿမဲပိတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာကုရသည္။
-အဝလြန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ေလးခ်ိန္ခ်ရမည္။
-အာသီးႏွင့္ ပသိမ်ား အလြန္ႀကီးလွ်င္ ခြဲစိတ္ရသည္။ ေရာဂါရွိေသာ ကေလး ၁၀၀ တြင္ ၈၀-၉၀ ေလာက္က အာသီးႏွင့္ ပသိမ်ားႀကီး၍ ျဖစ္သည္။ ကုရလြယ္သည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar
Page)
Pictures- credits to Google
Reference- Royal Children Hospital, Melbourne, Australia
#naynaymoeswe
#OSA