ေဆးဝါးမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ခ်င့္ခ်ိန္ေသာ္

ေဆးဝါးမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ခ်င့္ခ်ိန္ေသာ္

ေဆးဝါးတိုင္းတြင္ ေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္က ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳးထက္ အဆမတန္မ်ားေသာ္ ထိုေဆးကို သံုးစြဲရသည္။

ဥပမာ- ပိုးသတ္ေဆး Penicillin ကို နမိုးနီးယား အဆုတ္ေရာင္ျခင္းတြင္ သံုးသည္။
🔺Penicillin ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က ရက္အနည္းငယ္ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဝမ္းေၾကာင့္ မေသဘဲ နမိုးနီးယား အဆုတ္ေရာင္၍ ေသႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နမိုးနီးယားကို ကုရသည္။

🔺Penicillin မတည့္သူက ခ်က္ခ်င္း ယားယံ၍ အနီေရာင္ အင္ျပင္မ်ားထြက္ႏိုင္သည္။ မတည့္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသိလွ်င္ အျခား ပိုးသတ္ေဆးေျပာင္းသံုးႏိုင္သည္။ Penicillin ကို လူတစ္သန္းမွာ တစ္ေယာက္ မတည့္လို႔ ယားမွာစိုး၍ နမိုးနီးယားကို မကုလွ်င္ အသက္မ်ားစြာ ဆံုးရွံုးႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေဆးတိုင္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးက အသက္အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထားရွိမွသာ ကေလးမ်ားကို ထိုးေပးဖို႔ WHO ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။
🔺ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ေက်ာက္ႀကီးေရာဂါကို ကမာၻေပၚမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။

🔺ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ပိုလီယို ဒုကၡိတကေလးမ်ား၊ ေမးခိုင္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးေသာ ကေလးမ်ား မရွိေတာ့ပါ။

🔺ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဝက္သက္ေရာဂါေနာက္ဆက္တြဲ ေသဆံုးမႈမ်ားသိသာစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

💉ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေဆးဆန္႔က်င္သူ လူနည္းစုရွိသည္။ ကာကြယ္ေဆး ဆန္႔က်င္သူတို႔၏ အေတြးႏွင့္ အေရးမ်ားတြင္ သက္ေသႀကီးႀကီးမားမား မျပႏိုင္ၾကပါ။ ထိုလူနည္းစုက ကာကြယ္ေဆး၏ မရွိသေလာက္ ရွားပါးလြန္းေသာ ေဘးထြက္ သက္ေရာက္မႈကို ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ထိုစကားမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမိဘမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သလို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုလူတစ္စုေၾကာင့္ မိဘႏွင့္ ဆရာဝန္ၾကား ယံုၾကည္မႈလည္း ပ်က္ျပားတတ္သည္။

⚖️မိဘမ်ားက အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကိုယ့္ကေလးကို ေဆးကုမကု၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးမထိုး မိဘကဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကေလးအနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မွန္ကန္ဖို႔လိုသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.com