“ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ ကာကြယ္ေဆး”

“ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ကာကြယ္ေဆး”
*****************************
အေမးမ်ား၍ ေရးေပးပါသည္။(၁) ပါးစပ္မွတိုက္ရေသာ ေဆးရည္စက္ျဖစ္သည္။ တံဆိပ္အမည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။Rotarix & RotaTeq -၂ မ်ိဳးက အာနိသင္ မျခားနားပါ
-Rotarix က ၂ လျခား ၂ ႀကိမ္ တိုက္ရသည္။ ၂ လသားႏွင့္ ၄ လသားအရြယ္က အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။
-RotaTeq က ေစ်းပိုသက္သာသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ လျခား ၃ ႀကိမ္ တိုက္ရသည္။ ၂ လ၊၄ လ၊ ၆လသား အရြယ္မ်ားတြင္တိုက္ပါ။

* တစ္ႀကိမ္ႏွင့္တစ္ႀကိမ္ ၂ လမျခားခ်င္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၄ ပတ္ျခားပါ။

(၂) ဘာကိုကာကြယ္လဲ။

Rota virus ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၏ ျပင္းထန္လကၡဏာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။
Rota virus က ၃ လမွ ၃ ႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားတြင္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္း၏အျဖစ္မ်ားဆံုး ေရာဂါပိုးျဖစ္သည္။ ထို ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရေသာ ကေလးငယ္သည္ ဖ်ားျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ၿပီး အသက္ဆံုးရွံုးသည္ အထိျဖစ္တတ္သည္။

(၃) မတိုက္သင့္ေသာ ကေလးမ်ား

သုေတသနမ်ားအရ ၆ လေက်ာ္ ကေလးမ်ားကို ဤကာကြယ္ေဆးေပးမိလွ်င္ အူစြပ္ျခင္းျဖစ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသြားႏိုင္၍ ကေလးအသက္ ၆ လေက်ာ္လွ်င္ မေပးသင့္ပါ။
၆ လေအာက္ကေလးမ်ားတြင္လည္း အူစြပ္ျခင္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ဖူးလွ်င္ ဤကာကြယ္ေဆးမေပးသင့္ပါ။

(၄) ေဘးထြက္ သက္ေရာက္မႈ

-ေဆးတိုက္ၿပီး ၇ ရက္အတြင္း ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားျခင္း၊ အနည္းငယ္အန္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းတို႔ရွိတတ္သည္။ လကၡဏာ မျပင္းထန္ပဲ အလိုလိုသက္သာသြားပါမည္။ ကေလးတိုင္းမျဖစ္ပါ။
-ကေလး ၁၀၀,၀၀၀ ကိုတိုက္လွ်င္ ျဖစ္ေနက် ကေလးဦးေရထက္ ၆ ေယာက္ေလာက္ အူစြပ္ျခင္းပိုျဖစ္သည္ဟုေတြ႕ရွိသည္။

(၅) မွတ္ခ်က္

-ဤကာကြယ္ေဆးေပးၿပီးလွ်င္လည္း Rota ေရာဂါပိုးကို ရႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လကၡဏာ အနည္းငယ္သာျပမည္။ ေဆးရံုတက္ရေလာက္ေအာင္ မဆိုးႏိုင္ေတာ့ပါ။

-ဤကာကြယ္ေဆးက ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျဖစ္ေစေသာ အျခားေရာဂါပိုးမ်ားစြာကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ Rota virus ကာကြယ္ေဆးကို ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ကာကြယ္ေဆးဟု အမ်ားေခၚၾကေသာ္လည္း ေဆးတိုက္ၿပီးလွ်င္ အျခားဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားစြာကို ဆက္လက္ကာကြယ္ရန္ တစ္အိမ္သားလံုး လက္ပံုမွန္ေဆးျခင္း၊ အစားအေသာက္ကို သန္႔ရွင္းစြာကိုယ္တြယ္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ယင္ေကာင္တားဆီးျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါေသးသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference: The Australian Immunization Handbook
#naynaymoeswe