ကိုယ္၀န္ေဆာင္တို႔စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစဖို႔ရာ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ေမေမမ်ားအေနနဲ႔ အေပါ့စားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေရကူးျခင္း၊ ေယာဂကစားျခင္း၊ အေၾကာေလွ်ာ့ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ တရားထုိင္တာေတြ ဒါေတြလုပ္ေပးတာကလည္း စိတ္ဖိစီးမူကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိူင္ပါတယ္။
အသက္ရွုေလ့က်င့္ခန္းကလည္း မနက္တိုင္း ႏိုးလာတာနဲ့လုပ္သင့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါတယ္။