ကေလးအခ်င္း သိမ္းဆည္းျခင္း

အခ်င္းေသြးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ပင္မ ဆဲလ္မ်ားဟာ လူခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးလည္ပတ္မႈစနစ္ႏွင့္ ခုခံအားစနစ္တို႔ တိုးပြားရာမွာ အဓိက အားျဖင့္ပါဝင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္လို႔ ပ်က္ဆီး သြားေသာ ေသြးႏွင့္ ေသြးျခည္ဥမ်ား၊ ကိုယ္ခံအား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကလာပ္စည္းမ်ား၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ မ်ားအတြက္ အစား ထိုးကုသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်င္းေသြး သည္ ကေလး ငယ္၏ ကိုယ္ပိုင္ေသြးျဖစ္တာေၾကာင္
ကေလးအတြက္ အစားထိုး ကုသရာတြင္ ဆဲလ္မတူညီျခင္း၊ ဆဲလ္ မတည့္ျခင္း ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစႏိုင္ ပါ။ လိုအပ္လာလွ်င္ ကေလး အတြက္ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အသံုး ျပဳလုိ႔ရႏုိင္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ေသြး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူတဲ့အခါမွာ အျခား သူမ်ား ထံမွ ေသြးကို သြင္း ၍ ကုသျခင္း မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ား ကူးစက္ႏိုင္ျခင္း အႏၱရာယ္ကို လည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်င္းေသြး ပင္မဆဲလ္ မ်ား ျဖင့္ ေသြးႏွင့္ ေသြးျခည္ဥ ကင္ဆာေရာဂါ မ်ား၊ ကိုယ္ခံ အားနည္းေရာဂါမ်ား၊ ေမြးရာပါ အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ ေရာဂါမ်ားစသည္ျဖင့္ ေရာဂါအမ်ားအျပားကို ကုသေပးနိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။