ကေလး၏ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု

ကေလးတစ္ဦး ဇက္ခိုင္ၿပီး ေခါင္းႏိုင္ျခင္းက ႂကြက္သားဖြံၿဖိဳးသန္မာမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ မေမွာက္ခင္၊ မထိုင္ခင္၊ မတ္တပ္မရပ္ခင္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျကြက္သားအုပ္စုတစ္ခု သန္မာဖို႔လိုသည္။
ပံုကိုၾကည့္ပါ။

(၁) ေမြးကင္းစကို ပက္လက္အေနအထားမွ ဆြဲထူလွ်င္ ေခါင္းက ေက်ာေနာက္တြင္ လန္ၿပီး က်န္ခဲ့သည္။

(၂) ၆ ပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ ေခါင္းကို ထိန္းႏိုင္စျပဳသည္။

(၃) ၄ လတြင္ ေခါင္းကို ေနာက္သို႔ မလန္ေအာင္ ထိန္းႏိုင္သည္။

၄ လေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ေခါင္းက ေနာက္သို႔ အၿမဲလန္က်ေနဆဲဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လမေစ့ဘဲေမြးေသာကေလးမ်ား၊ ေပါင္မျပည့္ဘဲ ေမြးေသာကေလးမ်ားအခ်ိဳ႕တြင္ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈ ေႏွးေသာ ျပႆနာမ်ားတြဲရွိတတ္သည္။

ေမြးဖြားရာတြင္ အခက္အခဲရွိၿပီး ပံုမွန္ထက္ေမြးခ်ိန္ၾကာရွည္ခဲ့ေသာ ကေလးမ်ား၊ ေမြးကင္းစတြင္ နာမက်န္း၍ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ ေနခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ား၊ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ေရာဂါျဖစ္ဖူးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္လည္း ဦးေႏွာက္ ဖြံၿဖိဳးမႈ ေႏွးႏိုင္သည္။

ကေလးဆရာဝန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႂကြက္သား ျပႆနာရွိမရွိကိုသိၿပီး ကေလး၏ အနာဂတ္အတြက္ ကုသကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar
Page)
#headcontrol
Pictures- credits to Textbook of Paediatrics & Child Health by Mary Rudolf, Malcolm Levene
#naynaymoeswe