အေမဇံု အင္တာနက္ ေစ်းေရာင္း ၀က္ဆုိက္စ္ မွ ေဒၚလာ သန္း ၇၀ တန္ဖုိး ကုိ ကေလးမ်ားက ေဆာ့ကာ ၀ယ္ယူေသာေၾကာင့္ ျပန္အမ္းခဲ့ရ

game

မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားကုိ ေပးအသံုးျပဳေသာ Tablet Mobile Device မ်ားမွာ ေငြေခ်သည့္ အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသြားေလ့ရွိရရာ ကေလးမ်ားဟာ မိဘမ်ားမသိပဲ ေၾကြး၀ယ္ကဒ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ တဆင့္ ဂိမ္းေဆာ့၀ဲလ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူခဲ့ရာ အေမဇံု ကုမၸဏီမွ ေဒၚလာေငြ သန္းေပါင္း ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္အမ္း ေပးခဲ့ရပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ မိဘမ်ားက ပိုက္ဆံ မေပးပဲ ျပန္ေတာင္းသည့္ ကိစၥရပ္မွာ အျမဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပသနာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား ၀ယ္ယူယံုမွ် မကပဲ အခ်ိဳ ့ကေလးမ်ားသည္ ဂိမ္းလ္ထဲတြင္ အသံုးျပဳလုိ ့ရေသာ ေငြမ်ားကုိ ေၾကြး၀ယ္ကဒ္မွ ေငြ အစစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ ၀ယ္ယူျခင္း ကလည္း ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ျပန္အမ္းရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဆုိဒ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မိဘမ်ားကုိ အလုိေလ်ွာက္ တိုက္ရိုက္ကေလးမ်ား ၀ယ္လုိ ့မရေစရန္ ပင္ကုဒ္မ်ားထည့္သြင္းၾကဖုိ ့အၾကံေပးထားပါသည္။ အခုလုိ အေမဇံုက ျပန္အမ္းေပးတာက ေက်းဇူးတင္ဖုိ ့ေကာင္းပါေၾကာင္း မိဘမ်ားက ဆုိပါသည္။
Credit: www.nbcnews.com