ေမာင္ႏွမမ်ားၾကား အသက္ဘယ္ေလာက္ျခားျခင္းက အေကာင္းဆံုးလဲ

ညဘက္မအိပ္ရျခင္းမ်ားသက္သာလာျပီး၊ ဘ၀သည္လည္း ယခင္အခ်ိန္ကဲ့သို႔ ပံုမွန္အခ်ိန္ကို ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ သင့္စိတ္သည္ ထိုအရာမ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၾကံဳေတြ႔ခ်င္လာသည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ကေလးေနာက္တစ္ေယာက္ယူရန္ စဥ္းစားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးမ်ားၾကားတြင္ ကြာျခားရမည့္အသက္ကို သိပ္မစဥ္းစားပါႏွင့္၊ အၾကီးႏွင့္ အငယ္ကေလးမ်ားၾကား အသက္ကြာျခားရမည့္ အပိုင္းအျခားမ်ားတြင္ အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္မ်ား ရွိသည္။

အသက္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္ကြာျခားလ်ွင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးမ်ား အတူတကြၾကီးျပင္းလာသည္ကို ျမင္ေယာက္ၾကည့္ျပီး သင့္အတြက္ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ဟုထင္လ်ွင္ သင့္ကေလးမ်ားၾကား အသက္သိပ္မကြာျခင္းသည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

လအနည္းငယ္ႏွင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အလုပ္ရွဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တို တစ္ခုကိုသာ အာရံုစိုက္ထားလ်ွင္ အလုပ္ရွဳပ္ရမည့္ ဆူညံပင္ပန္းေသာ ႏွစ္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မည္။

ကေလးအၾကီးလမ္းေလ်ာက္တတ္လ်ွင္ သူသည္ လူၾကီးျဖစ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ အစားကိုသူကိုယ္တိုင္စားခ်င္သည္။ အ၀တ္ကို ကိုယ္တိုင္၀တ္ခ်င္သည္၊ အျခားသူကို အားမကိုးပဲ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ခ်င္လာျခင္းျဖင့္ ပံုစံေျပာင္းလာပါလိမ့္မည္။

ကေလးအငယ္သည္ သူ႔အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းျပီး ကစားနည္းမ်ားကို အတူကစားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနနုိင္သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွၤီးၾကေသာေၾကာင့္ ၁၈ လခန္႔တြင္ သူတို႔သည္ အၾကိဳက္တူေနႏိုင္သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္လိုအပ္သည္ကို သိေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ သေဘာထားမတူညီမွဳကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ဆက္လက္အတူတကြကစားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပထမကေလး ၁၈ လမတိုင္ခင္ ေနာက္ကေလးတစ္ေယာက္ယူျခင္းသည္ ပင္ပန္းေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ အေစာႏွစ္မ်ားသည္ မသိလိုက္ပဲ

ကုန္ဆံုးသြားႏုိင္သည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ အိပ္ေရးပ်က္ရျခင္း၊ ကေလးေသးခံလဲရျခင္း၊ ႏို႔တုိက္ရျခင္း၊ အစားေကၽြးရျခင္း၊ အ၀တ္ေလ်ွာ္ရျခင္းမ်ားျဖင့္ ရွဳပ္ေနျပီး သင့္ကေလးႏွင့္ သင့္စိတ္တိုင္းက် အတူေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္ အခ်ိန္သိပ္မရွိေပ။ ထိုအေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္အေဖာ္သည္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို တျပိဳင္တည္း ေစာင့္ေရွာက္ရေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းရပါလိမ့္မည္။

ကေလးႏွစ္ေယာက္ၾကား ၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ ျခားလ်ွင္မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

သင့္ကေလး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ငယ္ရြယ္ေသးေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ေပးလိုလ်ွင္ ၂ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္ အခ်ိန္သည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဒုတိယကေလး ရွိလာခ်ိန္တြင္ ပထမကေလးကို ၾကည့္စရာသိပ္မလိုပဲ လက္လႊတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သင့္တြင္ အိပ္ခ်ိန္ရႏိုင္ပါသည္။ သင့္ပထမကေလး သို႔မဟုတ္ အငယ္ဆံုးကေလးသည္ ေသးခံ၀တ္ေပးစရာမလိုႏိုင္ေတာ့ေပ။ သူ႔ဘာသာသူ အ၀တ္၀တ္တတ္ျပီး အစားလည္း စားေနတတ္ျပီျဖစ္သည္။ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကို လည္း ေျပာႏိုင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ေနာက္ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အိပ္ေရးပ်က္ညမ်ား၊ ေသးခံလဲေပးရျခင္း၊ ႏို႔တိုက္ရျခင္းမ်ားအတြက္ အားအင္တစ္ဖန္ျပန္ျပည့္ေနျပီျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးအၾကီးသည္ အၾကီးတစ္ေယာက္ေနရာကို ေနရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသစ္ေရာက္လာမည့္ သူ႔ေမာင္ေလး၊ ညီမေလးမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကိဳေနပါလိမ့္မည္။

ထိုအသက္ကြာျခင္းခ်ိန္သည္ သင့္ကေလးမ်ား အတူတကြ ေဆာ့ကစားျခင္းမျပဳလုပ္နိုင္ေသးခင္ အခ်ိန္ထိသာျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအငယ္သည့္ သူ႔အၾကီးမ်ား လုပ္သည့္အတိုင္းလိုက္လုပ္ခ်င္ျပီး သင့္ကေလးအၾကီးသည္ အငယ္ကေလးသည္ ညီမေလးျဖစ္လ်ွင္ သူကစားေသာ ကစားနည္းမ်ားကို လိုက္မကစားႏိုင္သည့္အတြက္ သိပ္မႏွစ္သက္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ သူတို႔နည္းနည္းထပ္ၾကီးလာေသာအခါ သူတိုၾကားက အသက္ကြာျခားခ်က္သည္ အေရးမပါေတာ့ေပ။ အသက္ ၇ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္သည္ အတူတကြကစားႏိုင္ၾကသည္။

အသက္ကြာျခားမွဳသည္ ၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လ်ွင္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။

သင္သည္သင့္ကေလးမူၾကိဳတက္သည့္ အရြယ္အထိ ကေလးတစ္ဦးတည္းကိုသာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အာရံုစိုက္လိုလ်ွင္ ၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ကြာျခင္းသည္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ သည္။ သင့္အငယ္ဆံုးကေလးသည္ အရမ္းငယ္လြန္းေသာအခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ၾကာသြားျပီျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ရခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းတက္မည့္ အရြယ္သို႔ေရာက္ျပီးျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သင္သည္ ပိုသက္သာမည္ျဖစ္ျပီး အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေပ။ သင့္ေနာက္ကေလးအတြက္ အင္အားအျပည့္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ေကာင္းစြာ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္ေလးကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထိန္းရသည့္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။

သင့္ကေလးအၾကီးသည္လည္း ကေလးငယ္ေလးကို ႏွစ္သက္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးအၾကီးကို ဂရုစိုက္မွု မေလ်ာ့ေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ သူတို႔အတူတကြေဆာ့ကစားသည္ကို ၾကည့္ရင္း သင္ေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မည္။

သင့္ကေလးမ်ားသည္ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳမတူညီၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမွုလည္း မတူညီၾကေပ။ သူတို႔တြင္ တူညီသည့္အခ်က္မ်ားလည္း နည္းနုိင္ပါသည္။