မိဘေသြးအမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ ရလာႏိုင္တဲ့ ကေလးေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ား

ကေလး ေသြးအုပ္စု အမ်ိဳးအစား ခဲြတာကို သိျပီးတဲ့ ေဖေဖေမေမေတြေကာ၊ မသိေသးတဲ့ ေဖေဖေမေမ ေတြေကာ စိတ္္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစရွင္။

ေဖေဖ၊ ေမေမတို႕ရဲ႕ ေသြးအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ ေမြးလာတဲ့ကေလးေလးမွာ ရႏိုင္တဲ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို Kalay မွ တစ္ဆင့္ ျပန္္လည္ ေဝမွ် ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ ဒါဆို ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားေၾကာင့္ ရလာတဲ့ ေသြးအုပ္စုအမ်ိဳးအစားကို ဖတ္္ရွုေပးပါဦး။

(A)+(A) = (A) ႏွင့္ (O)

(A)+(B) = (A), (B), (AB) ႏွင့္ (O)

(A)+(AB) = (A), (B) ႏွင့္ (AB)

(AB)+(AB) = (A), (B) ႏွင့္ (AB)

(B)+(B) = (B) ႏွင့္ (O)

(B)+(AB) = (A), (B) ႏွင့္ (AB)

(O)+(O) = (O)

(A)+(O) = (A) ႏွင့္ (O)

(B)+(O) = (B) ႏွင့္ (O)

(AB)+(O) = (A) ႏွင့္ (B)

(Rh+)+(Rh-) = (Rh+) ႏွင့္ (Rh-)

(Rh-)+(Rh-) = (Rh-)

(Rh+)+(Rh+) = (Rh+) ႏွင့္ (Rh-)

ဆိုျပီး ခဲြျခားထားတာကို ေမေမ နဲ႔ ေဖေဖ တို႕ နားလည္ သိရွိေစဖို႕အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ သိျပီးတဲ့ ေဖေဖေမေမေတြေကာ၊ မသိေသးတဲ့ ေဖေဖေမေမ ေတြေကာ စိတ္္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစရွင္။

 

Source: Internet

Credit: Kalay