ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ သြားျပႆနာမ်ားနွင့္ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ကေလးးမ်ား၏ သြားက်န္းမာေရးကို ျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ငယ္သြားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၾကီးသြားမ်ားနွင့္ အစားထိုးသည္ ဆိုေသာ္လည္းပဲ ကေလးငယ္သြားဘဝထဲက က်န္းမာေသာသြားမ်ား ရရွိနုိ္င္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ကေလး၏က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးပါပါသည္။

၁။ သြားပိုးစားျခင္း

သြားပိုးစားျခင္းသည္ကာကြယ္နုိ္င္ေသာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ကေလး၏သြားမ်ားသည္ ခ်ိဳေသာအစားအစာမ်ား၊အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ထိေတြ႕ေနေသာအခါတြင္ သြားပိုးစားတတ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ပါးစပ္ထဲတြင္ရွိေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ သၾကားမ်ားစားသံုးကာ ၾကီးထြားလာၾကသည္။ ထို႕ေနာက္သြားပိုးစားျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစနုိ္င္သည္။ ကေလးမ်ားကိုစားခ်ိန္တန္စားေသာက္ခ်ိန္တန္ေသာက္ခိုင္းပါ။ အဓိကသည္ တစ္ေန႕လံုးနွင့္ညအိပ္ခါနီးတုိ္င္း ေရေသာက္ရန္ျဖစ္သည္။

၂။ လက္မစုပ္ျခင္း

လက္မစုပ္ျခငး္သည္သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္စိုးရိမ္ရန္မလိုပါ။ သို႕ေသာ္္အသက္ငါးနွစ္ေက်ာ္သည္အထိ ကေလးသည္လက္မစုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေတာ့ ၾကီးသြားမ်ားေပါက္လာခ်ိန္တြင္သြားပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္လာနုိ္င္ပါသည္။ လက္မစုပ္ျခင္းသည္ သြားစီစီရီိရီရွိမွဳ၊ ေမးရိုးမ်ား၊ပါးစပ္၏အာေခါင္ျဖစ္ေပၚလာပံု၊စကားေျပာျခင္းမ်ားစသည္တို႕နွင့္ပက္သက္ျပီးျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေစနုိ္င္ပါသည္။ သြားဖံုးေမာက္ျခင္း သြားေခါျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားေစနိုင္ပါသည္။

၃။နဳတ္ခမး္သပ္ျခင္း

ႏႈတ္ခမ္းသပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုအေပၚသြားနွင့္ေအာက္သြားအၾကား ထားျပီးႏႈတ္ခမ္းကိုလ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ႏႈတ္ခမ္းသပ္ေသာကေလးမ်ားသည္ လက္မပါစုပ္တတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏႈတ္ခမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္ သြားမ်ားညီညာမွဳမရွိေတာ့ဘဲ စကားေျပာရာတြင္အခက္အခဲေတြ႕နုိ္င္သည္။

၄။လွ်ာထုတ္ျခင္း

လွ်ာထုတ္ျခင္းသည္လည္းနုတ္ခမ္းသပ္ျခင္း၊လက္မစုပ္ျခင္းကဲ့သို႕ပင္အေတြ႕ရမ်ားေသာျပႆနာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။လွ်ာထုတ္ျခင္းအားျဖင့္သြားမ်ားညီညာမွဳမရွိေစဘဲ သြားေခါျခင္းသြားဖံုးေမာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။စကားေျပာရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစနုိင္သည္။

၅။သြားေစာေစာက်ိဳးုျခင္း

ကေလးမ်ားတြင္သြားပိုးစားျခင္း၊ဒဏ္ရာရျခင္း၊စသည္တို႕ေၾကာင့္လည္းသြားက်ိဳးနုိင္ၾကသည္။ၾကီးသြားးမ်ားမေပါက္ေသးခင္ငယ္သြားမ်ားက်ိဳးျခင္းကြ်တ္ျခင္းျဖစ္ေပၚပါက အနီးအနားရွိသြားမ်ားသည္ယိုင္ျခင္းေစာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားနုိင္သည္။ထိုအခါၾကီးသြားမ်ားေပါက္လာလွ်င္လည္း ေပါက္လာေသာၾကီးသြားမ်ားကိုပါညီညာမွဳမရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ေစနုိင္သည္။ထိုအခါ သြားမ်ားရြဲ႕ေစာင္းျခင္း၊ သြားထပ္မ်ားေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစနုိ္င္သည္။သြားညီညာမွဳမရွိျခင္းသည္ျပႆနာမ်ားစြာကိုျဖစ္ပြားေစနုိ္င္သည္။

ကြ်နု္ပ္တို႕၏ကေလးမ်ားနွင့္ပက္သက္ျပီး သြားက်န္းမာေရးအေရးပါပံုကိုစနစ္တက် သင္ၾကားေပးဖို႕ လုိအပ္ပါသည္။

Credit: Hello Health Group