ကေလးေတြမွာ ကိုမာျဖစ္ျခင္း(သတိလစ္ေနျခင္း)

ကေလးေတြမွာ ကိုမာျဖစ္ျခင္း (သတိလစ္ေနျခင္း) ဆိုသည္မွာဘာလဲ။

ကေလးတစ္ေယာက္ ကိုမာျဖစ္ေနျပီဆိုလ်ွင္ သူတို႔သည္သတိလစ္ျခင္းနွင္႔ တုန္႔ျပန္မႈမရွိျခင္း စသည္တို႔္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အိပ္ေနသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း နာက်င္ေအာင္ လုပ္ျပီး နႈိး၍ေတာင္မရပါ။

ကေလးဘ၀ ကိုမာ ကို ဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ။

ေသြးယိုစိမ္႔ျခင္း၊ ဦးေခါင္းခြံအတြင္းဖိအားမ်ားျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အလံုအေလာက္မရျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ႔နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားစုေ၀းျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဦးေနွာက္ဒဏ္ရာရပ်က္စီးျခင္း မွတဆင့္ ကိုမာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ထိုဒဏ္ရာရပ်က္စီးျခင္းသည္ ယာယီ (သို ့) အျမဲတမ္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ကိုမာ ျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္မ်ားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

ဦးေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

ဦးေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းက ဦးေနွာက္ေရာင္ျခင္းနွင္႔ ေသြးယိုစိမ္႔ျခင္း၊ နိုးၾကားမႈနွင္႔ သတိရွိမႈကိုထိန္းခ်ဴပ္ေပးေသာ ဦးေနွာက္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းတုိ ့ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ေရာင္ရမ္းျခင္

ေရာင္ျခင္းသည္ကိုယ္ခႏၵာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္႔သာမဟုတ္၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ဓာတ္ဆားဓာတ္မ်ားမညီမွ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင္႔လည္းျဖစ္နိုင္သည္။

ေသြးယိုစိမ္႔ျခင္

ဦးေနွာက္အတြင္းေသြးယိုစိမ္႔ျခင္းသည္ ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း၊ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာေဖာင္းေရာဂါနွင္႔ ဦးေနွာက္တြင္းအလံုးအက်ိတ္တို႔၏ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ေလျဖတ္ျခင္း

ဦးေနွာက္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ အတူ ဦးေနွာက္တြင္းေသြးမေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေသြးဆံုးရႈံးျခင္း တို႔သည္လည္း ကိုမာကိုျဖစ္ေစသည္။

ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္

ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ား၏ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္မ်ား အလြန္မ်ားေနသည္ျဖစ္ေစ၊အလြန္နည္းပါးသည္ျဖစ္ေစကိုမာအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေစတတ္ပါသည္။ေအာက္စီဂ်င္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္း၊ တက္ျခင္း နွင္႔ အဆိပ္အေတာက္မ်ား၀င္ျခင္းကလည္း ကိုမာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးဘ၀ (ငယ္ရြယ္စဥ္)ကိုမာျဖစ္ျခင္းကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ။

 အဓိကအေရးပါသည္မွာ ထိုကိုမာကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းကိုေဖာ္ထုတ္နိ္ုင္ရမည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက ကေလးရဲ႕အေျခအေနကိုသံုးသပ္ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ္႔မည္။ ပိုး၀င္ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိခဲ႔ပါက ထိုပိုးမႊား၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚစုစည္းေနေသာ အရည္မ်ားကိုထုတ္ယူျပီး သက္ဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္႔စံုခိုင္မာေသာ ေဆးစစ္တမ္းရရွိနိုင္ရန္ ဦးေနွာက္အား လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင္႔စစ္ေဆးျခင္း (EEG)အားလိုအပ္လိမ္႔မည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ ကိုမာျဖစ္ျခင္းကိုကုသနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 ပထမဦးစြာ မိမိ၏ကေလးေအာက္စီဂ်င္ လံုေလာက္စြာရရွိျပီး ေသြးခူန္နုန္းနွင့္ ေသြးဖိအားတည္ျငိမ္ေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ဂလူးကိုစ္႔) သၾကားဓာတ္နွင္႔ ဆားဓာတ္တို႔ကို အေၾကာထဲသို႔ ထိုးသြင္းရလိမ္႔မည္။ အကယ္၍ကေလးက တက္ေနလွ်င္ ထိုတက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေသာေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္မ်ားကညႊန္ၾကားေပးလိမ္႔မည္။ ဦးေနွာက္အတြင္းဖိအားမ်ားေနပါက ထိုဖိအားကိုေလ်ာ႔က်ေစရန္ ဆီးသြားေစေသာေဆးမ်ားနွင္႔ စတီးရြိဳက္ေဆးမ်ားတိုက္လိမ္႔မည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက ထိုကိုမာကိုျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းကို ရွာေနစဥ္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ကေလးငယ္ နိုးထလာပါေတာ႔မလား။

 ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာနိ္ုင္ေသာ အခြင္႔အေရးသည္ ထိုကိုမာကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းအေပၚ ၾကီးမားစြာမႈတည္သည္။ ဆီးခ်ိဳေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကိုမာကို ကုသနိုင္ေသာ္လည္း မိ်ုဳးရိုးဗီဇေရာဂါေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကိုမာမ်ားသည္ ကုသေသာ္လည္း သက္သာလာမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ဦးေနွာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ပမာဏ သည္လည္း အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္စြာဦးေနွာက္ဒဏ္ရာရျခင္းသည္လူတစ္ေယာက္ ကိုမာမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာနိုင္ေျခႏႈန္းက ေလ်ာ႔က်ေစသည္။ ဦးေနွာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနွင္႔ မသက္ဆိုင္သည္႔ ကိုမာျဖစ္ေနေသာကေလးမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားရရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရသိရွိရသည္။