ကေလး ႏို႔တိုက္ေနစဥ္ ကာလမွာ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္၀န္ရႏိုင္လား

💁💁💁 ေမေမတို႔ေရ ႏို႔တိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ သေႏၶတားေဆး တစ္ခုခု မသံုးဘဲ လိင္ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ ကေလးထပ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတာ့ နည္းပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏို႔တိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်ိဳးပြားႏုိင္စြမ္းကေတာ့ နည္းပါတယ္။