သြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း

💁💁💁 သြားမွာ ျပသနာေတြ ရွိေနတာက ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ေနာက္က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ သြားမွာ ေသြးထြက္တာေတြနဲ႔ သြားတိုက္တိုင္း ေသြးယိုစိမ့္တာ၊ သြားမွာ ေစးကပ္တာေတြ ရွိေနတာက ကိုယ္ဝန္ ရဖို႔ ေနာက္က်ေစႏိုင္ပါတယ္။
💁💁💁 သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ သြားမွာ ျပသနာ ရွိေနတဲ့ ေမေမေလာင္းေလးေတြဟာ ပံုမွန္ ေနာက္က်တာထက္ ႏွစ္လေလာက္ ပိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ေနာက္က်ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။