ကေလးကို ဘယ္ေလာက္တစ္ခါ မိခင္နုိ႕တိုက္ေကြ်း ဖုိ႔လုိသလဲ။

ကေလးတိုင္းအတြက္မိခင္နို႕ရည္ေသာက္သံုးမွဳလိုအပ္ခ်က္သည္တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္မတူညီပါ။တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ျခင္းစီ၏ကြာျခားခ်က္မ်ားနွင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားသည္မတူညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးကာစ အေစာပိုင္းလမ်ားတြင္ သင့္ကေလးသည္အခ်ိန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္မထားဘဲ မိခင္ႏို႔ကို လုိသလိုတုိက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ကေလးအမ်ားစု၏ ႏုိ႕တိုက္ခ်ိန္ သည္ တစ္ေန႕လွ်င္ အနည္းဆံုး ရွစ္ၾကိမ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ကေလးသည္ မိနစ္ကိုးဆယ္ မွ နွစ္နာရီတိုင္းတြင္ နို႕ေတာင္း ေကာင္းေတာင္းပါလိမ့္မည္။ သို႕ျဖစ္၍ သားဦးမိခင္မ်ားသည္ သူတို႕၏ကေလးမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ျခားတစ္ခါနုိ႕တိုက္ရမည္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး သိလိုၾကပါသည္။ေအာက္တြင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ ပါသည္။

သင့္ကေလးကိုနည္းနည္းနွင့္မၾကာခဏနို႕တိုက္ပါ။

သင့္ကေလးကိုနည္းနည္း နွင့္ ခဏခဏ ႏုိ႔တိုက္ျခင္းသည္ ႏို႕ရည္စီးဆင္းမွဳ အားေကာင္းေစပါသည္။နို႕တိုက္ျခင္းသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္ကိုနို႕ထုတ္လုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္ျပျခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္သင့္ကေလးကိုမိခင္နို႕မၾကာခဏတိုက္မည္ဆိုပါက ကေလးနို႕မ်ားမ်ားစို႕ေလေလ သင္နို႕မ်ားမ်ားထြက္ေလေလျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကေလးနို႕စို႔မ်ားလာေလ သင္၏နို႕သည္ပိုမို၍ပ်စ္လာေလျဖစ္ပါသည္။ UNICEF က ကေလးမ်ားဗိုက္ဆာလွ်င္ျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္ေပးခ်က္အျပဳအမႈမ်ားကို  မိခင္မ်ားနားလည္ေစဖို ့ အၾကံျပဳုအားေပးထားပါသည္။မိခင္မ်ားသည္ကေလးမ်ား ဗို္က္ဆာေသာအခါငိုလိမ့္မည္ဟုထင္တတ္ၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ကေလးမ်ားဗိုက္ဆာလွ်င္ငုိျခင္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ  အျခားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားလည္း ျပသႏုိင္ပါသည္။ကေလးငယ္မ်ားသည္နို႕ဆာလွ်င္ ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ႏွဳတ္ခမ္းမ်ားကိုလ်က္လိမ့္မည္။ လက္စုပ္လိမ့္မည္ သို႕မဟုတ္ အနီးအနားရွိေစာင္မ်ားကိုစုပ္လိမ့္မည္။ ထို႕ေနာက္ မိခင္နို႕ကိုရွာလိမ့္မည္။ ကေလးအားလံုးသည္ တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္မတူနိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ နုိ႕ခဏခဏစို႕နုိင္သကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္နို႕နည္းနည္းစို႕ျပီးလွ်င္ အခ်ိန္အၾကာၾကီးဗိုက္၀ေနတတ္သည္။ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားအကုန္လံုးသည္ ပံုမွန္သာျဖစ္ပါသည္။

ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳမ်ား

ကေလး အသက္ေျခာက္ပတ္ခန္႕တြင္မိခင္၏နို႕သည္ ကေလး၏ၾကီးထြားမွဳအတြက္ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ဤအခ်ိန္တြင္ သင္၏ရင္သားသည္ ပိုျပီးနူးညံ့ကာ ေသးသြားသည္ဟုသင္ခံစားရလိမ့္မည္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ ကေလး လိုအပ္သေလာက္ ႏုိ႔ရည္ကို အလံုအေလာက္ထုတ္ေပးႏုိင္ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ေမြးကာစကေလးမ်ား၏အေစာပိုင္းေန႕ရက္မ်ားတြင္သင္သည္နို႕ခဏခဏတိုက္သင့္သည္။ဤသို႕အားျဖင့္နုိ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုလွံဳေဆာ္ေပးနိုင္သကဲ့သို႕နုိ႕တို္က္ျခင္းအေလ့အက်င့္ကိုလည္းအဆင္ေျပေစသည္။သင့္ကေလးငယ္ပိုမိုအားသန္လာျပီးအသက္ပိုၾကီးလာေသာအခါတြင္သင္သည္တစ္ခါတိုက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီမွသံုးနာရီအထိ အခ်ိန္ျခားနုိင္သည္။သင္၏အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း သင့္ကေလးျမန္ျမန္လိုက္နာနိုင္ေလေလ ကေလးကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရပိုလြယ္ေလေလျဖစ္ပါသည္။