ပက္လက္အိပ္ျခင္းသည္ ကေလးအေသေမြးႏွုန္းကို မ်ားေစပါသလား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္းတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိဳ႔ေသာ လွဳပ္ရွားမွုမ်ားကို သတိျပဳျပီးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ပက္လက္အိပ္ျခင္းသည္ ကေလးအေသေမြးႏွဳန္းကို မ်ားေစေၾကာင္းကို သုေတသနတစ္ခုတြင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည္။

အေမ၏ ေနသည့့္ပံုစံအေနအထားသည္ ကေလးအေသေမြးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာမွဳ

နယူးဇီလန္နိုင္ငံမွေလ့လာမွုတစ္ခုတြင္ ကိုယ္၀န္တတိယ သံုးလတြင္ အေမျဖစ္သူသည္ ပက္လက္အိပ္ပါက ကေလးတြင္ ဖိအားျဖစ္ေစျပီး စိတ္ဖိစီးမွဳကိုျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ကေလးအေသေမြးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသုေတသနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သူတို႔၏ ညာဘက္ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ပက္လက္အိပ္ခုိုင္းျပီး မိနစ္ ၃၀ ေနခိုင္းသည္။ ေလ့လာမွုအျပီးတြင္ ပက္လက္ေနသူမိခင္၏ သေႏၶသားသည္ လွဳပ္ရွား္ေသာ အေျခအေနမွ ျငိမ္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ကေလးသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို သိပ္မသံုးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရရွိေသာ အေျဖသည္ ယံုၾကည္ရေၾကာင္းေသခ်ာရန္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ သေႏၶသား၏ ႏွလံုးခုန္ႏွုန္းကို လည္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ အေမသည္ပက္လက္အိပ္သူျဖစ္လ်ွင္ ကေလးတြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းက်ျပီး ကေလးမြန္းတတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ပက္လက္အိပ္လ်ွင္ ကေလးအေသေမြးႏွဳန္းပိုမ်ားနုိင္ပါသလား။

ထိုသို႔ေကာက္ခ်က္ရရန္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ေသခ်ာမွဳေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ထိုသို႔ အေမ၏ အိပ္သည့္ အေနအထားႏွင့္ ကေလးအေသေမြးႏွဳန္းကို ဆက္စပ္ရန္သည္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသျပခ်က္မရွိေသးသည္ကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ပိုမိုခိုင္လံုေစရန္ သုေတသနမ်ား ပို၍လိုအပ္ေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျပာနုိင္သည္မွာ အေမအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည္ ဆိုလ်ွင္ မည္သည့္ အေနအထားျဖင့္ မဆို အိပ္နိုင္သည္။

ထိုသုေတသနပညာရွင္မ်ားကပင္ ေနာက္ထပ္ သုေတသနတစ္ခုကို ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တူညီေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မွဳကို သာရရွိခဲ့ၾကသည္။ ပက္လက္အိပ္တတ္ေသာ အေမမ်ားတြင္ ကေလးအေသေမြးျခင္း ၁၀၀၀ တြင္ ၄ ေယာက္ေတြ႔ရသည္။ အျခားပံုစံႏွင့္ အိပ္လ်ွင္ ၁၀၀၀ တြင္ ၂ ေယာက္ေတြ႔ရသည္။

ဒုတိယ သုေတသနႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မွာ အေမ၏ လဲေလ်ာင္းေနခ်ိန္ အေျခအေနႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ညဘက္အိပ္သည့္အခါတြင္ ေနသည့္ ပံုစံအေနအထား၏ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မွဳကို ရွာေဖြဖို႔လိုအပ္သည္ ဟု ပါေမာကၡ တစ္ဦးမွ သေဘာတူေဆြးေႏြးထားပါသည္။

Credit: Hello Health Group