လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္း

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ ၃၇ ပတ္မျပည့္မီတြင္ ေမြးဖြားျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္၀န္သည္ အပတ္၄၀ ခန္႔မွ် လေစ့သညါဟုေခၚပါသည္။ လမေစ့မီေမြးေသာ ကေလးမ်ားသည္ မိခင္၏၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ႀကီးထြားခ်ိန္ တိုေတာင္းသည့္အတြက္ ေမြးျပီး ခ်ိန္တြင္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ပိုမ်ားပါသည္။

ေစာေမြးသည့္ အခ်ိန္ကာလအေပၚမူတည္ျပီး ထိုကေလးငယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။

 •  ၃၄ ပတ္မွ ၃၆ ပတ္အတြင္းေမြးေသာ ကေလးမ်ားကို အေနွာင္းပိုင္းကာလ လမေစ့ျခင္း ဟုေခၚသည္။
 •   ၃၂ ပတ္မွ ၃၆ ပတ္အတြင္းေမြးေသာ ကေလးမ်ားကို အသင့္အတင့္ အေနွာင္းပိုင္းကာလ လမေစ့ျခင္း ဟုေခၚသည္။
 •   ၃၂ ပတ္ေအာက္ ေမြးေသာသူမ်ားကို လြန္စြာ အေနွာင္းပိုင္းကာလ လမေစ့ျခင္း ဟုေခၚသည္။
 •  ၂၅ ပတ္နွင့္ ေအာက္ ေမြးေသာသူမ်ားကို အလြန္္႕အလြန္အေနွာင္းပိုင္းကာလ လမေစ့ျခင္း ဟုေခၚသည္။

အမ်ားစုေသာ လမေစ့သည့္ ကေလးမ်ားသည္ ၃၄ ပတ္မွ ၃၆ ပတ္အတြင္းေမြးေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားပါသလား။

 လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းသည္ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို အျဖစ္မ်ားပါသည္။

သို႕ေသာ္ လူတိုင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အႀကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အေႀကာင္းမဲ့လည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ထုိျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နို္င္ေသာ္လည္း တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

 

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္း ၏လကၡဏာမ်ားက ဘာလဲ။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးသည္ ျပင္ပေလာကနွင့္ သဟဇာတမျဖစ္မီ မိခင္ ၀မ္းႀကာတိုက္ထဲတြင္ ေနရေသာ အခ်ိန္တိုေတာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လမေစ့ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရမ်ားေသာလကၡဏာမ်ားမွာ

 •  ကေလးသည္ ေခါင္းနွင့္ ကုိယ္နႈိုင္းစားေသာ္ ကိုယ္ေသးေနျခင္း
 •  ကေလးသည္ ခႏာကိုယ္တြင္ အဆီတစ္သ်ဴးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းျခင္းေႀကာင့္ စုပ္ခၽြန္းခၽြန္းျဖစ္ေနျခင္း
 •  တကိုယ္လံုးတြင္ ငယ္ေမြးမ်ားက်န္ေနေသးျခင္း
 •  ကေလးသည္ ခႏာကိုယ္တြင္ အဆီတစ္သ်ဴးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းျခင္းေႀကာင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း
 •  အသက္ရႈမ၀ျခင္း
 •   စုပ္ျခင္း၊ ျမိဳျခင္း စသည့္တုန္႕ျပန္မႈမ်ား အားနည္းေသးျခငး္ေႀကာင့္ နို႕တိုက္ရခက္ျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသင့္သလဲ။

ေစာစီးစြာသိရျပီး ကုသနိုင္ပါကပိုမဆိုးလာေစရန္ နွင့္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးျပသနာမ်ား မႀကံဳလာေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေနွာင့္ေနွးမေနဘဲ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားအျပင္ ပိုသိလိုေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

လူတေယာက္နွင့္ တေယာက္ ေရာဂါ၏တံုျပန္ပံုျခင္းမတူညီသည့္အတြက္ မိမိ၏အေျခအေနကို သိရွိကာထိေရာက္စြာကုသနိုင္ရန္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ား

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ အေႀကာင္းရင္းမရွိဘဲ အလိုလို ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕မွာ ကေလးေမြးေအာင္ေဆးသြင္းျခင္း၊ မိခင္၏က်န္းမာေရးျပသနာနွင့္ အျခားကိစၥမ်ားေႀကာင့္ ခြဲေမြးျခင္းတို႕ေႀကာင့္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အျဖစ္မ်ားေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ စသည့္

နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ျပင္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေႀကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေစေသာ အေႀကာင္းမ်ား

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားစြာမွာ ေအာက္ပါတို႕ျဖစ္သည္။

 •  ယခင္က လမေစ့ဘဲေမြးဖူးျခင္း
 •  အမႊာကိုယ္၀န္ေဆာင္ဖူးျခင္း
 •  ကိုယ္၀န္တေယာက္နွင့္ တေယာက္ႀကားတြင္ ၆ လေအာက္သာျခားျပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
 •  သားအိမ္ျပင္ပတြင္ မ်ိဳးေအာင္ျပီး ရေသာ ကိုယ္၀န္
 •  မိခင္၏ သားအိမ္၊ သားအိမ္ေခါင္းနွင့္ အခ်င္းတို႕တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိျခင္း
 •  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း
 •  အစာအာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
 •  ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လရင့္လာေသာ္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္မတက္လာျခင္း
 •  ေရျမႊာရည္နွင့္ မိခင္၏ေမြးလမ္းေႀကာင္းတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၀င္ျခင္း
 •  ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ စသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း
 •  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္သည္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ပိန္လြန္းျခင္း
 •  မိမိခ်စ္ေသာမိသားစု၀င္တေယာက္ေသဆံုးျခင္း၊ အိမ္တြင္းေရးအရႈပ္အရွင္းမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္တို႕ေႀကာင့္ စိတ္ေသာကမ်ားျခင္း
 •  ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ဖူးျခင္း
 •  ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းနွင့္ ကုသျခင္း

{ ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ယခုေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေနရာတြင္အစားထိုးရန္မဟုတ္ပါ။ ပိုမိုတိက်စြာသိလိုေသာ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။}

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲ။

သင့္တြင္ လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းျဖစ္ေတာ့မည္ဟု သံသယရွိပါက

ပထမဦးစြာ သင့္ဆရာ၀န္က သင့္ကို ကစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ လမေစ့ဘဲေမြးလာေသာ ကေလးကို တိက်ေသာ ကုသမႈလုပ္ရန္ သိသင့္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ

အသက္ရႈျခင္း နွင့္ နွလံုးခုန္ျခင္းကို စမ္းသပ္ျခင္း

သင့္ကေလး၏ အသက္ရႈျခင္း နွင့္ နွလံုးခုန္ျခင္းနွင့္ ေသြးေပါင္ခိ်န္မ်ားးကို စက္မ်ားတပ္ဆင္ျပီး အဆက္မျပတ္ေစာင့္ႀကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသြးစစ္ျခင္း

ေသြးနမူနာယူျပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါရွိမရွိသိရန္ ေသြးနီဥမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

နွလံုးဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

သင့္ကေလး၏ နွလံုး လုပ္ေဆာင္ရည္ကို သိရန္ အသံလိႈင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အသံလိႈင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

အသံလိႈင္းဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ဦးေနွာက္ထဲတြင္ ေသြးယိုျခင္း၊ အရည္မ်ားအိုင္ေနျခင္း ကိုသိန္ိုင္ျပီး အစာအိမ္လမ္းေႀကာင္း၊ အသည္းနွင့့္ ေက်ာက္ကပ္ျပသနာမ်ားကို လည္းသိနိုင္သည္။

မ်က္လံုးကို စစ္ေဆးျခင္း

မ်က္စိဆရာ၀န္သည္ ကေလးတြင္ လမေစ့ျခင္းေႀကာင့္ အျမင္လႊာထိခိုက္ျခင္း လကၡဏာမ်ား ရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း တို႕ကိုျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

လမေစ့မီ ကေလးေမြးျခင္းကို ဘယ္လို ကုသမလဲ။

ကေလးငယ္၏ အဆုတ္၊ နွလံုးနွင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈတို႕ပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ေစရန္ ေဆးေပးျပီး ကုသရပါသည္။ ကေလး၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး ေဆးမ်ားကြာျခားပါသည္။

 • အဆုတ္တြန္းကန္အားမွ်ေစမည့္ ေဆးရည္တမ်ိဳးကို အဆုတ္ထဲသို႕ ထိုးသြင္းျခင္း
 •  အသက္ရႈျခင္းနွင့္ နွလံုးခုန္ျခင္းကို အားေပးသည့္ ေဆးရည္းမ်ားကို အေႀကာထဲထုိးျခင္း
 •  ေရာဂါပိုးမ်ားကူးစက္နိုင္ေခ်ရွိလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေပးျခင္း
 •   ေသြးလည္ပတ္မႈ နွင့္ အဆုတ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဆီးေဆးမ်ားေပးျခင္း တို႕ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
 •   လမေစ့ဘဲေမြးေသာ ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္သည့္ မ်က္လံုးအျမင္လႊာခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ မ်က္စဥ္းေဆးမ်ားေပးျခင္း တို႕ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
 • ထို႕ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားကို လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
 •  အစာေကၽြးရခက္လွ်င္ ေသြးျပန္ေႀကာမ်ားမွ တဆင့္ ပိုက္ထဲ့ျပီး သြင္းျခင္း
 •  အူပုပ္ျခင္းတို႕ျဖစ္လွ်င္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ထုတ္ျခင္း
 •  ေမြးရာပါနွလံုးေသြးေႀကာဆိုင္ရာျပသနာမ်ားကို ခြဲစိတ္ျပဴျပင္ျခင္း
 •  အျမင္လႊာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ပါက မူမမွန္ေသြးေႀကာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ေလတာေရာင္ျခည္ျဖင့္ တားျခင္း၊ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္မလာေအာင္ ကုသျခင္း
 •  ဦးေခါင္းခြံတြင္းေရမ်ားအုို္င္ျခင္းေႀကာင့္ ေခါင္းႀကီးေနေသာ ကေလးမ်ားကို ဦးေနွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာခြဲစိတ္ကာ ေရလႊဲေပါက္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္
 • ခြဲစိတ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လမေစ့မီ ကေလးေမြးသူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္သလဲ။

ေအာက္ပါေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားသည္ သင့္အတြက္အကူအညီျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သင့္ ကေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွက္ရမည့္နည္းမ်ားကို သိနားလည္သင့္သည္။

ေဆးရံုမဆင္းမီ တြင္ အေရးေပၚအသက္ကယ္သင္တန္းမ်ားတက္ပါ။ ထို႕ေနာက္က်န္းမာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားကို သိလိုသည္မ်ားေမးျပီး မွတ္သားထားပါ။

သင့္ ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္သင္သည္ အားလံုးကို သိထားသင့္သည္။

အထူးသျဖင့္ တုိက္ရမည့္ေဆးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ သိထားရမည္။

အိမ္တြင္ ကေလးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား စနစ္တက်ေပးျခင္း တို႕ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ ကေလး၏က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ပါ။

လမေစ့ေသာ ကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ေရာဂါကူးစက္နိုင္ေခ်ပိုမ်ားေသာေႀကာင့္ သူတို႕ကို လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို႕ေခၚသြားျခင္း ကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ထို႕ျပင္ လက္ကို ဆပ္ျပာနွင့္ စင္ႀကယ္ေအာင္ေဆးျပီးမွ ကေလးကိုထိပါ။ ခ်ီပါ။

သင္သိလိုသည္မ်ားရွိေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူနိုင္ပါသည္။