ကေလးႏွင့္ ပဲႏို႔

တစ္ကမ႓ၻာလံုးတြင္ ပဲႏို႔ကို ေကာင္းလြန္း၊ ဆိုးလြန္းေသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္မွ ေရးၾက၊ ေျပာၾကသည္မ်ားေတြ႕ဖူးၾကမည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ သုေသတနမ်ားအရ ေျပာလွ်င္

(၁) ပဲႏို႔မွ အာဟာရ
****************
ပဲႏို႔တြင္ ကယ္လ္စီယမ္၊ အသားဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ A, D, B12, K, ေဖာလစ္တို႔ ပါဝင္၍ အ႐ိုးႏွင့္ သြားက်န္းမာေရး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာက်န္းမာေရး၊ ႂကြက္သားဖြံ ့ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

(၂) ပဲႏို႔၏ အားနည္းခ်က္
********************
သတိျပဳရမည္က ပဲႏို႔ကို မိခင္ႏို႔၊ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔၊ ႏြားႏို႔တို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သံဓာတ္ႏွင့္ ကယ္လ္စီယမ္ ပါဝင္မႈနည္း၍ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႀကီးထြားမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မျပည့္မီပါ။

(၃) ပဲႏို႔၏ အသံုးဝင္ပံု
********************
ႏြားႏို႔လံုးဝမတည့္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ရရန္ ပဲႏို႔က အသံုးဝင္သည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ပါဝင္သည့္ ဓာတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျပင္းအထန္ မတည့္ေသာအခါ သံဓာတ္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အထူးထုတ္ ပဲႏို႔ကိုတိုက္ဖို႔ ကေလးဆရာဝန္မ်ားက ၫြြန္းၾကသည္။

သတ္သတ္လြတ္စားေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ ပဲႏို႔က အသံုးဝင္သည္။

(၄) အၾကံျပဳခ်က္
********************
(က) ပံုမွန္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ မိခင္ႏို႔ကို ပဲႏို ႔ႏွင့္ အစားမထိုးသင့္ပါ။

(ခ) ႏြားႏို႔ႏွင့္ မတည့္ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္ ကေလးမ်ားကို ပဲႏို႔တိုက္ႏိုင္သည္။

(ဂ) ႏြားႏို႔ႏွင့္ တည့္ေသာ္လည္း ပဲႏို႔ႀကိဳက္ေသာ ကေလးကို အသက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွတိုက္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ႏြားႏို႔ေသာက္နည္းသြားမွာ စိုး၍ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္-ဤ Post က သဘာဝ ပဲႏို႔စစ္စစ္အေၾကာင္းကို ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo Credits to Google
#soymilk
#naynaymoeswe