အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိခင္ႏို္႕တိုက္ႏႈန္ းမက်သြား ပါေစႏွင့္

ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုး မိခင္ႏို႔ကို တိုက္ျဖစ္ေအာင္တိုက္ပါ

မိခင္က အာဟာရျပည့္ဝေအာင္စားလွ်င္ ေမြးကင္းစမွ ၆ လထိ ကေလးမ်ား ႀကီးထြားဖြံ ့ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ အသားဓာတ္၊ ကစီဓာတ္၊ အဆီဓာတ္၊ ဗိုက္တာမင္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ေရဓာတ္အားလံုးအကုန္ရေအာင္ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးႏွင့္ လံုေလာက္ပါသည္။

ေမြးစမွ ၂-၃ ရက္အတြင္း….. ႏို႔ေကာင္းေကာင္း မထြက္ေသးလွ်င္
(၁) ထြက္သည့္ႏို႔ဦးရည္က်ဲကို ကေလးအား တိုက္ျဖစ္ေအာင္တိုက္လိုက္ပါ။ အာဟာရရွိၿပီး ေရာဂါပိုးကို ခုခံစြမ္းရွိသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
(၂) ႏို႔သီးေခါင္းႏွင့္ ကေလးပါးစပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ ႀကိဳးစားၿပီး အႀကိမ္ရည္တိုးတိုက္ပါ။
(၃) အာဟာရျပည့္ဝေသာ အရည္၊ ေသာက္ေရ လံုေလာက္ေအာင္ေသာက္ပါ။
(၄) စိတ္ပူပန္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈ မလြန္ကဲေအာင္ သတိေဆာင္ပါ။

၆ လေက်ာ္လွ်င္ …..
မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ မလံုေလာက္၍ ျဖည့္စြက္ၿပီး အစာေကၽြးရသည္။ မိခင္ႏို႔ကိုေတာ့ ဆက္တိုက္ပါ။

၁၂ လ ေက်ာ္လွ်င္ …..
အိမ္သားမ်ားစားသလို ေကၽြးလို႔ရသည္။ အိမ္သားမ်ားက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေအာင္စားဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ ကမာၻ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းက ကေလး အသက္ ၂ ႏွစ္ထိ မိခင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရျဖစ္စာမ်ား ႂကြယ္ဝ၍ အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္ထိ မိခင္ ႏို႔တိုက္ဖို႔ အၾကံျပဳသည္။ မိခင္က ဆႏၵရွိလွ်င္ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္တက္၊ ရံုးတက္၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ လိုေသာ၊ စီးပြားရွာဖို႔ လိုအပ္ေသာ မိခင္မ်ားက ႏို႔ရည္ကို ၫွစ္၍ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းၿပီး ႏို႔ဗူးႏွင့္တိုက္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ထဲတြင္ ႏို႔အံုတင္းလာလွ်င္ ၫွစ္ၿပီးသိမ္းထားႏိုင္ေသးသည္။ အလုပ္မွ ျပန္လာလွ်င္ ႏို႔ရည္ကို ၫွစ္ထုတ္ပစ္ဖို႔ မလိုဘဲ ကေလးကို တိုက္႐ိုက္တိုက္ႏိုင္သည္။

‍⚕️ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူမွားမ်ားရွိ၍ မွန္ကန္ေသာ အသိပညာရေစရန္ႏွင့္ ႏို႔မႈန္႔ဗူးမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္လို႔ရလာ၍ မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကၽြးႏႈန္း မေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.comကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုး မိခင္ႏို႔ကို တိုက္ျဖစ္ေအာင္တိုက္ပါ

မိခင္က အာဟာရျပည့္ဝေအာင္စားလွ်င္ ေမြးကင္းစမွ ၆ လထိ ကေလးမ်ား ႀကီးထြားဖြံ ့ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ အသားဓာတ္၊ ကစီဓာတ္၊ အဆီဓာတ္၊ ဗိုက္တာမင္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ေရဓာတ္အားလံုးအကုန္ရေအာင္ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးႏွင့္ လံုေလာက္ပါသည္။

ေမြးစမွ ၂-၃ ရက္အတြင္း….. ႏို႔ေကာင္းေကာင္း မထြက္ေသးလွ်င္
(၁) ထြက္သည့္ႏို႔ဦးရည္က်ဲကို ကေလးအား တိုက္ျဖစ္ေအာင္တိုက္လိုက္ပါ။ အာဟာရရွိၿပီး ေရာဂါပိုးကို ခုခံစြမ္းရွိသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
(၂) ႏို႔သီးေခါင္းႏွင့္ ကေလးပါးစပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ ႀကိဳးစားၿပီး အႀကိမ္ရည္တိုးတိုက္ပါ။
(၃) အာဟာရျပည့္ဝေသာ အရည္၊ ေသာက္ေရ လံုေလာက္ေအာင္ေသာက္ပါ။
(၄) စိတ္ပူပန္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈ မလြန္ကဲေအာင္ သတိေဆာင္ပါ။

၆ လေက်ာ္လွ်င္ …..
မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ မလံုေလာက္၍ ျဖည့္စြက္ၿပီး အစာေကၽြးရသည္။ မိခင္ႏို႔ကိုေတာ့ ဆက္တိုက္ပါ။

၁၂ လ ေက်ာ္လွ်င္ …..
အိမ္သားမ်ားစားသလို ေကၽြးလို႔ရသည္။ အိမ္သားမ်ားက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေအာင္စားဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ ကမာၻ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းက ကေလး အသက္ ၂ ႏွစ္ထိ မိခင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရျဖစ္စာမ်ား ႂကြယ္ဝ၍ အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္ထိ မိခင္ ႏို႔တိုက္ဖို႔ အၾကံျပဳသည္။ မိခင္က ဆႏၵရွိလွ်င္ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္တက္၊ ရံုးတက္၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ လိုေသာ၊ စီးပြားရွာဖို႔ လိုအပ္ေသာ မိခင္မ်ားက ႏို႔ရည္ကို ၫွစ္၍ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းၿပီး ႏို႔ဗူးႏွင့္တိုက္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ထဲတြင္ ႏို႔အံုတင္းလာလွ်င္ ၫွစ္ၿပီးသိမ္းထားႏိုင္ေသးသည္။ အလုပ္မွ ျပန္လာလွ်င္ ႏို႔ရည္ကို ၫွစ္ထုတ္ပစ္ဖို႔ မလိုဘဲ ကေလးကို တိုက္႐ိုက္တိုက္ႏိုင္သည္။

‍⚕️ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူမွားမ်ားရွိ၍ မွန္ကန္ေသာ အသိပညာရေစရန္ႏွင့္ ႏို႔မႈန္႔ဗူးမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္လို႔ရလာ၍ မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကၽြးႏႈန္း မေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.com