ကေလးမ်က္လံုးႏွင့္ မိခင္ႏို႔ရည္

ေမြးကင္းစကေလး မ်က္စိနာလွ်င္ မိခင္ ႏို႔ရည္ ခပ္ေပးေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ လူသိမ်ားသည္။

၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ သုေတသနငါးခု လုပ္ရာ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ မ်က္စိနာလွ်င္ မိခင္ႏို႔ရည္ခပ္ေပးျခင္းက ပိုးသတ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ တူညီစြာ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိသည္။

မိခင္ႏို႔ခပ္လွ်င္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားမွာ

(၁) ေမြးကင္းစႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ မ်က္ဝတ္ထြက္ျခင္း၊ မ်က္ရည္က်ျခင္းမ်ားရွိတိုင္း မ်က္စိနာျခင္း မဟုတ္ပါ။ မ်က္ရည္ႁပြန္မဖြံ့ၿဖိဳးေသး၍ မ်က္ဝတ္ထြက္ျခင္းက ႏို႔ရည္ခပ္လို႔ အေၾကာင္းမထူးႏိုင္ပါ။ မ်က္ရည္ႁပြန္ ပြင့္သြားသည္ႏွင့္ ျပႆနာ ေျပလည္သြားမည္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္လို႔ မပြင့္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္မွ မ်က္ရည္ႁပြန္ ခ်ဲ႕ေပးမည္။

(၂) ကေလးမ်က္လံုးထဲ ႏို႔ရည္ခပ္ေပးလွ်င္ လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေသာ ႏို႔ရည္ကိုသံုးပါ။

(၃) အေၾကာင္းမရွိဘဲ ႏို႔ရည္ မခပ္ပါႏွင့္။

(၄) အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ျပင္းထန္လြန္း၍ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းမ်ားထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုပိုးမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိနာလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးကို ပါးစပ္က တိုက္မွ ေပ်ာက္သည္။

(၅) မိခင္ႏို႔ရည္မ်က္လံုးထဲ ခပ္ျခင္းကို ေဆးကုသမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးမျပဳေသး၍ အခ်ိဳ႕ဆရာဝန္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေကာင္း ကန္႔ကြက္ပါလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္- ကေလးမ်က္စိနာျခင္းက အမ်ားအားျဖင့္ ၁ပတ္-၂ပတ္ အတြင္း ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ထို ျပင္းထန္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လွ်င္ ႏို႔ရည္ခပ္လည္း မေပ်ာက္ပါ။ ဘာပိုးလည္းသိဖို႔ မ်က္ဝပ္နမူနာယူ၍ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ႏိုင္သည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ Child Health Myanmar
Pictures- credits to Google

Reference- Australia Breastfeeding Association- Topical Treatment with breast milk- RCT, NHS.UK

#naynaymoeswe