ေဆးရံု ေဆးခန္း ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း !!!

ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားသို႕လူနာမ်ား ေရာဂါကုသရန္လာၾကသည္။
ထိုလူနာမ်ားသည္ ေရာဂါသက္သာလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္လာၾကသည္။
ဆရာဝန္ ဆရာမမ်ား ကလည္းထိုလူနာမ်ားကို သက္သာေအာင္ကုသေပးလိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လူနာမ်ားႏွင့္အတူပါလာေသာ လူနာရွင္မ်ား လူနာေမးရန္လာေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႕နိစၥဓူဝ လုပ္ေဆာင္ျမဲျဖစ္ေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အမွဳကို ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
တစ္ခ်က္ရိွဳက္ထုတ္လိုက္ေသာ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားသည္ ရင္က်ပ္ေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ႏွိပ္စက္သည္။
ကိုယ္ဝန္လာျပေသာ မိခင္မ်ားကို ေန႕ရက္မေစ့ဘဲ ကေလးေမြးေစသည္။
ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစသည္။
ကေလးအေသေလး ေမြးေစသည္။

ထိုလူနာမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားစြာရွိေနေသာ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္စြမ္းမရွိပါ

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ေရာဂါရွိသူကိုပိုဆိုးေစသည္။ ေရနစ္သူကို ဝါးကူထိုးသကဲ႕သို႕ျဖစ္ေစသည္

မသိ၍ ျပဳမိေသာ ထိုေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအမွဳကို ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းအား ရပ္တန္႕ၾကပါစို႕။

ကေလးမ်ားအား လူ႕ေလာကသို႔ က်န္းမာစြာ
လာေရာက္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။
ေရာဂါရွိေသာကေလးမ်ားအား ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ေသာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။

မိမိကအစျပဳ၍ မိမိ၏မိသားစုဝင္ အေပါင္းအသင္း လက္လွမ္းမွီရာမိတ္ေဆြမ်ားကိုေျပာျပလိုက္ပါ။
အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Photo – Credits to Google. (မိမိ၏ ကေလးမ်ားအနားတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ေျပာဖို႔မရွက္ပါနဲ႔)