ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ဖြယ္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့ မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕ ကေလးေတြကို အမွန္တကယ္ ေက်နပ္ခ်စ္ခင္ၿပီး သူတို႕ရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႀကီးျပင္းလာတာကို ၾကည္ႏူးစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြ တန္းစီၿပီးလာေနတယ္လို႕ ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

The Joy of Parenting
********************
As a confident parent you will truly enjoy your children and see their development as a series of joys, not a series of problems.

Dr.Tanya Byron
Consultant Clinical Psychologist specialising in child and adolescent behaviour and mental health