Warts

ၾကြက္ႏို႕။ အသားေရာင္ အသားပိုေလးေတြထြက္မယ္။ သူ႕ဘာသာသူေပ်ာက္သြားတာမ်ားပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္စေၾကာင့္ျဖစ္တာမို႕လို႕ သူကလည္း ကူးတတ္တယ္။