ကေလး အသက္တစ္ႏွစ္အထိ ပ်ားရည္ကို မေကြ်းသင့္ပါ

အသက္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို ပ်ားရည္မတိုက္ေကြၽးသင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပ်ားရည္တြင္ Clostridium botulinum ဟုေခၚသည့္
ဘယ္တီးရီးယားပိုးမ်ားပါလာတတ္သည္။ အဆိုပါပိုးမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းတြင္ မ်ိဳးပြားနိုင္ၿပီး botulism ဟုေခၚေသာေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး အသက္ေသဆုံးသည္အထိျဖစ္နိုင္ပါတယ္။