အေမ့ပုခက္လႊဲ

ေဖေဖ ေမေမ တို႔အတြက္ သားသား မီးမီး ေခ်ာ့ ေတးသီခ်င္း