ကေလးငယ္မ်ားအား သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မွာထားသင့္ေသာ သတင္းစကား (၆) ခ်က္

ကေလးငယ္မ်ားအား သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မွာထားသင့္ေသာ သတင္းစကား (၆) ခ်က္
Dr. Phio Thiha
13.3.2018