“ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေပါင္းခံတာ ၊ ေခၽြးထုတ္တာ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ေမေမတို႔ေရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေပါင္းခံတာ ၊ ေခၽြးထုတ္တာေတြေၾကာင့္ အပူလြန္ျပီး သေႏၶသားကို ထိခိုက္နိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္ၾကာၾကာ အလြန္အကၽြံအပူခံလိုက္တာေၾကာင့္ သေႏၶသားမွာ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြ ျဖစ္နိုင္သလို ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရွိခါစ ပထမ ၃ လ အတြင္းမွာ လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္