“ေမေမတို႔ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ မျဖစ္ရေအာင္”

အခ်င္းကထြက္တဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရွိစကာလမွာ အစာအိမ္ထဲရွိ အစာေျခရည္ေတြ ဟာ အစာေရမ်ိဳဘက္ ၀င္ေရာက္လာျပီး ရင္ပူျခင္းကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္လရင့္လာတဲ့အခါ သေႏၶသားက အစာအိမ္အေပၚ ဖိထားတဲ့အတြက္ အစာတစ္ခ်ိဳ႕အစာေရမ်ိဳဘက္ကို ညွစ္ထုတ္ခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္ပူျပီး ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္သလိုမ်ိဳးခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။

အစာစားျပီးတိုင္း ျပည့္အင့္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ အစာကုိ တစ္ၾကိမ္မွာ နည္းနည္းစီသာစားပါ။ အာဟာရျပည့္၀တဲ့ အစားအစာမ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ပါ။ တစ္ၾကိမ္တည္း အမ်ားၾကီးမစားဘဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ခြဲစားပါ။