ငယ္သြား ေပါက္ခ်ိန္နဲ႔ က်ိဳးခ်ိန္မ်ား

-ကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ငယ္သြားေလးမ်ားဟာ တစ္ေခ်ာင္းၿပီး တစ္ေခ်ာင္း အစီအစဥ္အလိုက္ ေပါက္လာရင္း အသက္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္မွာ စုစုေပါင္း အေခ်ာင္း ၂၀ ျပည့္သြားပါတယ္။

-အသက္ ၆ ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ ငယ္သြားေလးေတြ စက်ိဳးပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ႀကီးသြားေလးမ်ား တစ္ေခ်ာင္းၿပီးတစ္ေခ်ာင္းစထြက္လာၿပီး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ အားလံုးစံုေလ့ရွိပါတယ္။

-ခၽြင္းခ်က္က အေပၚနဲ႔ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးအန္သြား ၄ေခ်ာင္းပါ။ က်န္ရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုး ၄ ေခ်ာင္းဟာ အသက္ ၁၈ နဲ႔ ၂၅ ၾကားမွာ ထြက္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၂ ေခ်ာင္းျဖစ္လာပါတယ္။

***ငယ္သြားထြက္တာ ေနာက္က်ရင္ ႀကီးသြားေပါက္တာလည္းေနာက္က်တတ္ပါတယ္။ စိတ္မပူပါနဲ႔။

***အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ႀကီးသြားေလးမ်ားက ဘဝတစ္သက္စာ တစ္ခါပဲရတာမို႔ မပ်က္စီးေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ပါ။

***တခါတရံ ငယ္သြားမက်ိဳးေသးတဲ့ေနရာမွာ ႀကီးသြားက ေနရာလုေနတာ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ၃ လၾကာလို႔ ငယ္သြားက ေနရာ အၿပီး ဖယ္မေပးရင္ သြားဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားပါ။ ငယ္သြားကို ႏုတ္ပစ္ရမွာပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe