ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိခင္ေသႏႈန္းကို သင္ သိပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ United Nations Population Fund (UNFPA) မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ ၂၈၀၀ ေက်ာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ရွိသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ မူလက က်န္းမာသန္စြမ္းခဲ့ၾကၿပီး ၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မီးဖြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။

ရက္အားျဖင့္ေျပာလွ်င္ တစ္ရက္ကို မိခင္ ၈ ေယာက္၊ နာရီအားျဖင့္ေျပာလွ်င္ ၃ နာရီၾကာတိုင္း မိခင္ ၁ ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဆံုးေနသည္။

အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရွိ မိမိေနအိမ္တြင္ သားဖြားဆရာမမ်ားမရွိဘဲ ေမြးၾက၍ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ မိခင္ႏွင့္ကိုယ္ဝန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မိခင္မ်ားက သားဖြားဆရာမမ်ားထံမွ လက္ခံႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ထိုမိခင္ေသဆံုးမႈ အမ်ားစုကို ကာကြယ္ခဲ့၍ ရႏိုင္သည္။

မိခင္ေသႏႈန္းက်ဆင္းရန္ –

၁။ မိခင္မ်ားကို က်န္းမာေရးပညာ ေပးရမည္။ သားဖြားဆရာမမ်ားျဖင့္ ေမြးရန္ တိုက္တြန္းရမည္။ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားရွိလွ်င္ ေဆးရံုတြင္ ေမြးဖို႔ လိုေၾကာင္း နားလည္ေစရမည္။

၂။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သားဖြားဆရာမမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ လိုသည္။ ျပည္သူအားလံုးက အခြန္ေဆာင္၍ ရရွိေသာ အခြန္ကို အစိုးရက က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးေပးရမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆး၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ သားဖြားေဆးပညာမ်ားကို သားဖြားဆရာမမ်ားထံ အစဥ္အၿမဲ ျဖန္႔ေဝေနရမည္။